စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ မွ ဆုရဓါတ္ပံုမ်ားအခင္းအက်င္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာ ဦးရဲလင္းေက်ာ္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

01                 02

03

04                05

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့ေသာ ဦးခိုင္ေဇာ္လင္း၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

“ကၽြႏု္ပ္အပါအ၀င္ သင္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြန္႔ပစ္တဲ႔ အမႈိက္ဆိုတာ နည္းနည္းခ်င္းစီပါ .. ဒါေပမယ္႔ .. ခုလို စုစီးမိသြားတဲ႔အခါ .. သင့္ပတ္၀န္းက်င္ .. သင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေနပါၿပီ”

25a                     25b

                         25c

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆု ရရွိခဲ့ေသာ ဦးစိုးျမင့္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

“အမိွဳက္ေကာက္ သမားရဲ႕ ဘဝ အေေတြး
ဒီဘူးခြံေလး ေရာင္းလို႕ရတယ္
ေဟာ ေျမာင္းထဲမွာ တစ္ခု
ငါ့အိပ္ျပည့္လို႕ ရွိရင္
ငါတို႕မိသားစု ဒီမနက္ ထမင္းစားလို႕ ရပါ့မလား
ဒါေလး ကနို႕ဆီခြက္ ဘူးခြံကိုလုပ္ထားတာလား
ေအာ္ သူတို႕ ဒီေန႕ စြန္ပစ္လိုက္တဲ႕
အမိွဳက္ဟာ လူးသားအသံုး အေဆာင္ပစၥည္း
ေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားပါလား”

15

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ရရွိခဲ့ေသာ ဦးစိုးျမင့္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

“ကမာၾကည္ လမ္းမႀကီးေပၚမွ
အမွိဳက္ သိမ္း စနစ္
သန္႕ရွင္း မွဴ႕ ေၾကာင့္
ၿမိဳ႕ သာယာ သည္”

16

Posted in Activities | Leave a comment

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုရရွိသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လုိက္ပါၿပီ-

“လႊင့္ျပစ္လိုက္တဲ႔ ေရအိုးကိုပတ္ဝန္းက်င္လဲ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေရေသာက္တဲ႔သူေတြလဲေအးျမ “ ပံုစာသားျဖင့္ ပထမဆုကို Profile name –Ye Lin (ရဲလင္းေက်ာ္) မွ လည္းေကာင္း။

“ကၽြႏု္ပ္အပါအ၀င္ သင္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြန္႔ပစ္တဲ႔ အမႈိက္ဆိုတာ နည္းနည္းခ်င္းစီပါ .. ဒါေပမယ္႔ .. ခုလို စုစီးမိသြားတဲ႔အခါ .. သင့္ပတ္၀န္းက်င္ .. သင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေနပါၿပီ ” ပံုစာသားျဖင့္ ဒုတိယဆုကို Profile name –Khine Zaw ( ဦးခိုင္ေဇာ္လင္း) မွလည္းေကာင္း။

“အမိွဳက္ေကာက္ သမားရဲ႕ ဘဝ အေေတြး
ဒီဘူးခြံေလး ေရာင္းလို႕ရတယ္
ေဟာ ေျမာင္းထဲမွာ တစ္ခု
ငါ့အိပ္ျပည့္လို႕ ရွိရင္
ငါတို႕မိသားစု ဒီမနက္ ထမင္းစားလို႕ ရပါ့မလား
ဒါေလး ကနို႕ဆီခြက္ ဘူးခြံကိုလုပ္ထားတာလား
ေအာ္ သူတို႕ ဒီေန႕ စြန္ပစ္လိုက္တဲ႕
အမိွဳက္ဟာ လူးသားအသံုး အေဆာင္ပစၥည္း
ေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားပါလား “ပံုစာသားျဖင့္ တတိယဆုကို Profile name- Sthaudi Myanmar (ဦးျမင့္စိုး)မွ လည္းေကာင္း။

“ကမာၾကည္ လမ္းမႀကီးေပၚမွ အမွိဳက္ သိမ္း စနစ္” ပံုစာသားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုကို Profile name- Sthaudio Myanmar (ဦးျမင့္စိုး)မွ လည္းေကာင္းထပ္မံရရွိခဲ့ပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

၂၀၁၅ လူထုအသိပညာေပး ျပကၡဒိန္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း

လူထုတြင္ အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာျမွင့္တင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ လူထုအသိပညာ ျဖန္႔က်က္ေရးကြန္ရက္တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ SWM2 အဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျပကၡဒိန္ ဖန္တီးကာ ျပည္သူလူထုထံျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ျပကၡဒိန္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ Recycle (ျပန္လည္တီထြင္အသံုးခ်ျခင္း)၊ အမိႈက္အစိုအေျခာက္ခြဲျခားျခင္းျဖင့္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈအခြင့္အေရးအား ရယူႏိုင္မႈ ႏွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးတို႔ကို အဓိကထား ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္ကိုလည္း ၂၀၁၄ ျပကၡဒိန္ကဲ့သို႔ ကာတြန္း႐ုပ္ပံုေလးမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ကာတြန္းႏွင့္ ျပကၡဒိန္ ဒီဇိုင္းအား ကာတြန္းဆရာ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္မွ ပံုေဖာ္ဖန္တီးထားပါသည္။ ျပကၡဒိန္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းစကားမွာ ႐ွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး ျမင္သာထင္သာ ရွိပါသည္။

02

ျပကၡဒိန္မ်ားအား စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ လူထုအသိပညာျမွင့္တင္ေရးပြဲမ်ားတြင္ အိမ္မ်ား၊ ေဈးဆိုင္မ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအားေဝငွခဲ့သည္။ ျပကၡဒိန္၏ ဒီဇိုင္းမွာ လွပေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ အသံုးဝင္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားမွာ ျပကၡဒိန္ရ႐ွိၿပီး ခ်က္ခ်င္း ၄င္းတို႔ဆိုင္နံရံတြင္ ကပ္ထားလိုက္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆုိင္သို႔ လာေရာက္သူမ်ားအားလံုး ျပကၡဒိန္အား ျမင္ေတြ႔ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး အသိပညာေပး သတင္းစကားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႕ၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပကၡဒိန္မ်ားအား ေဈးမ်ားတြင္ လူထုအသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေဝငွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ားအား တေန႔တာခ်က္ျပဳတ္ရံုသာ ဝယ္ေလ့႐ွိသျဖင့္ ေဈးမ်ားသည္ မနက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လူစုေဝးရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဈးမ်ားတြင္ လူထုအသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ လူထုအတြင္းျပန္႔ႏွံ႔မႈပိုမိုမ်ားျပားသြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

01

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ၂၀၁၅ အသိပညာေပး ျပကၡဒိန္ေလးသည္ ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္မ်ား၏ နံရံတြင္ တႏွစ္တာပတ္လည္လံုး တည္႐ွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအားအသံုးၿပဳသူမ်ားအား အသံုးၿပဳသည့္အခါတိုင္းတြင္ အသိပညာေပးသတင္းစကားမ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သိၿပီးသားသူမ်ားအတြက္ ထပ္မံသတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Posted in Activities | Leave a comment

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအဖြဲ႔မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

SWM02                         SWM03

SWM 04         SWM05

Posted in Activities | Leave a comment

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအဖြဲ႔မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

သင္မေန႔ကပစ္လိုက္တဲ့အမိႈက္ ဒီေန႔ဘယ္ေရာက္သြားလဲ။” ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔အတူ ရန္ကုန္႐ွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၏ တစိတ္တေဒသ အျဖစ္ ၃ပတ္ၾကာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို ၃၀ ဧၿပီ ၂၀၁၅ တြင္စတင္လိုက္ပါၿပီ။

အမိႈက္ကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ? သင့္အိမ္ႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ အမိႈက္ႏွင့္ အမိႈက္မွ လွပေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊ အမိႈက္အေၾကာင္းကဗ်ာေလးမ်ား၊ စာစီကံုးမ်ား၊ အမိႈက္စနစ္နဲ႔ပတ္သတ္၍ စိတ္ကူးထဲမွာရွိေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို facebook စာမ်က္ႏွာ Solid Waste Management-SWM Yangon သ႔ို ေပးပို႔ေပးပါ။ (ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ေလး ေရးေပးပါေနာ္္။)  ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆုဆြတ္ခူးရေသာဓာတ္ပံုမ်ားကို ကၽြန္မရဲ႕facebook စာမ်က္ႏွာႏွင့္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အေကာင္းဆံုးမ်ားထဲမွအေကာင္းဆံုးကိုို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၾကြပ္ၾကြပ္ စီမံကိန္း၏ လွပေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား ကိုလည္း ေပးအပ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳကိုသန္႔ရွင္းေစခ်င္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

အမိႈက္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း အရာမ်ားကို အတူတကြ ေလ့လာကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို လွပေအာင္ အတူတကြထိိန္းသိမ္းၾကပါစို႔။

 ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁။ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖင့္သာဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။

၂။ (၃၀.၄.၂၀၁၅) ေန႔ မွ (၁၇.၅.၂၀၁၅) ေန႔အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳသာ အက်ံဴးဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေရးသားျခင္းမျပဳရပါ။

၄။ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳရပါ။

၅။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက မိမိတို႔ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို SWM team မွ စီမံကိန္းဆက္သြယ္ေရး အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းကိုသေဘာတူရမည္။

၆။ SWM team အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဟု ယူဆေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။

၇။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ တခုထက္ပိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ ဓာတ္ပံုအေၾကာင္း႐ွင္းလင္းျပသေသာ ပံုစာ မျဖစ္မေနပါ႐ွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

၈။ သတ္မွတ္ထားေသာၿပိဳင္ပြဲ၀င္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာမလိုက္နာသူမ်ားအား ထည္႔သြင္းစဥ္းစား

ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၉။ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ စီမံကိန္း၏ web စာမ်က္ႏွာ၊ ဘေလာ့ေပ့ဂ်္ႏွင့္ facebook ေပ့ခ်္မ်ားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကိုးကားႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ ဆုအား စီမံကိန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း facebook ေပၚ႐ွိ like ရမႈ အရည္အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက စီမံကိန္းအဖြဲ႔ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္ အတည္ျဖစ္သည္။)

Posted in Activities | Leave a comment

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း ပထမေျခလွမ္း

၁။ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုေသာ အဖြဲ႔ အစည္းရွာေဖြျခင္း

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြငိစိတ္၀င္စားေသာအဖြဲ႔အစည္းရွာေဖြရန္အမွတ္ (၅၆)၊၀ါဦး(၄)လမ္း ၊ေဖာ့ကန္ ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ဧဒင္ မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား အားဖိတ္ေခၚ၍ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုPower point ျဖင့္မိတ္ဆက္ ပြဲတစ္ခု စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ မိတ္ဆက္ ပြဲ တြင္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအားဖိတ္ေခၚ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္တစားပူေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားအားဖိတ္ေခၚ၍ ေတြ႔ဆံုျခင္း အစည္းအေ၀းအခန္းအနားကို ဧဒင္ မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ထပ္မံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀း အခန္းအနားတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္ေနရာ၊ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္အမွိုက္မ်ား ရနိုင္သည့္ အနီးဆံုးေစ်း နွင့္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၃။ CESVI နွင့္ ဧဒင္မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ဆိုျခင္း

၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဧဒင္မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းမွေက်ာင္အုပ္ၾကီးႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားစုစုေပါင္း(၉) ဦးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

၄။ CESVI မွ YCDC,PCCD သို႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ေတာင္ဆိုျခင္း

မတ္လ အေစာပိုင္းကာလက က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း၌ YCDC,PCCD မွ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲခြင့္ျပဳ မည္ျပီး စာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ဆိုျခင္းကို ဆက္လ်က္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၅။ CESVI နွင့္ ဧဒင္မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းပူးေပါင္း၍ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္ေနရာ စစ္ေဆးျခင္း

ေရႊျပည္သာရွိ ဧဒင္မွေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမေနရာကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ထိုေျမေနရာသည္ အေသးစားေျမေဆြးနိုင္ပါသည္။

၆။ CESVI မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း ျပင္ဆင္ျခင

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မွာ ေကာက္ရိုး ၊ ႏြားေခ်း၊ ၀ါးရိုင္ေခြ၊ ဖြဲႏု ႏွင့္ EM စေသာပစၥည္း မ်ားစုေဆာင္းျခင္းကို CESVI မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတြင္ ပုဂၢလိက က႑အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စက္မႈဇံုမွ စက္႐ံုမ်ားအားသင္တန္းေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပြင့္လင္းလာသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက အခန္းက႑သည္လည္းပဲ တိုးတက္ေနပါသည္။ ထိုတိုးတက္လာသည့္ အေျခအေနႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာလည္းပဲလိုအပ္လာပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္လည္းပဲ တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

SWM2 စီမံကိန္းတြင္လည္းပဲ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စက္မႈလုပ္ငန္းထြက္အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅တြင္ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

20141119_134902

သင္တန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားမွေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာစကားအခက္အခဲမ႐ွိေစရန္ သင္တန္းတေလွ်ာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားအား ေန႔ဝက္သင္တန္းအျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၄၊ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ ၄း၃၀အထိ “Waste typology and classification – practical tools for private companies to identify their waste and the degree of risk in managing it” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Mr. Andrea Galparoli, AMIAT S.p.a, Turin City, Italy မွပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စက္မႈထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ၊ စက္မႈက႑ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္၊ စက္မႈဆိုင္ရာအမိႈက္ႏွင့္ ေရဆိုးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအား ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Mr. Marco Guercio, AMIAT S.p.a, Turin City, Italy မွ ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅ မြန္းလြဲတြင္ “Waste typology and classification – practical tools for private companies to identify their waste and the degree of risk in managing it” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အမိႈက္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အမိႈက္ထြက္ရာေနရာမ်ားအားဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳျခင္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား)အားလည္းေကာင္း၊

ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၅ မြန္းလြဲတြင္ “Environmental law – practical tools for private companies to improve internal systems for waste management and disposal” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမိႈက္စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွ ရလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ၊ တိုးတက္မႈအစီအမံ၊ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးပါေသာညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အားသက္ေရာက္မႈနည္းပါးစြာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ “Environmental standard – different kind of certification and practical steps for private companies to apply for” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၃ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊ ကိုးကားစံႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏အေရးပါေသာအပိုင္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းအား သင္တန္းသားဦးေရ ၁၂၀ မွ ၄၀ အထိတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အေမးအေျဖက႑တြင္လည္းပဲ တက္ႀကြစြာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သေဘာေပါက္ေလ့လာမႈအားဆန္းစစ္ရန္အတြက္ သင္တန္းအပိုင္းတခုၿပီးတိုင္းတြင္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ေဝငွကာ ေျဖဆိုခိုင္းခဲ့ပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္းရဲ႕ပထမေျခလွမ္း

လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းကို ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျပာဆိုပြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းသန္႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

ပထမဆံုးေသာေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားၾကား အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ရန္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတတ္ေရးအသင္းႏွင့္ Cesvi မွ ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ တတ္ေရာက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေျပာဆိုရင္း စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေနရာကုိရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဒုတိယေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း အရင္နည္းတူ ပါ၀င္တတ္ေရာက္ၿပီး စမ္းသပ္စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရပ္ကြက္၃ခုကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

01

ထိုကနဦးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ Cesvi ႏွင့္ CDA တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာရပ္ကြက္မ်ားရွိ အမိႈက္သိမ္းဆည္း စီမံမႈကိုနားလည္သိရွိရန္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈေတြ႔ဆံုပြဲ၃ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနၾကားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေစ့စပ္ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရပ္ကြက္သံုးခုသည္ အမိႈက္ထြက္ႏႈန္းတိုးတတ္မႈ၊ လူဦးေရတိုးတတ္လာမႈ၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္မႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာင္းေရြ႕မႈ စသည္တို႔ကိုေျဖရွင္းရန္ အရင္က ခြဲဲျပားျခားနားၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအမိႈက္သိမ္းစနစ္မ်ားရွိခ့ဲပါတယ္။

02

ျပည္သူေတြဆီမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိၿပီးေနာက္ CESVI/CDA တို႔သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္းက်င္ တိုးတတ္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း၏ ပူေပါင္းပါ၀င္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္း တို႔ပါ၀င္မႈျဖင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး စမ္းသပ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂ရက္တာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၁၇ႏွင့္၁၈တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလတ္အားလံုး၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္းတို႔ပါ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္

(က) လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားစမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္   လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိ

(ခ) ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းပ်ဴဟာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

01

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလတ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 • လမ္းသန္႔စီမံကိန္း ကနဦးပံုစံအဆင့္ဆင့္
 • စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္္မည့္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။
 • စီမံကိန္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဓိကရည္ရယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ မိမိ၀န္းက်င္၍ ၾကံဳေတြ႔ရေသာျပသနာမ်ားကို စူစမ္းေလ့လာျခင္း၊ လမ္းသန္႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာျပသနာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာျခင္း။
 • ပါ၀င္လာႏုိင္ေသာသူမ်ားကို တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာျခင္း။
 • အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ား (လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသန္႔ရွင္းျခင္း၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း အစရွိေသာ)၊ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုးရွိႏုိင္ေသာ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ားကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ေအာင္ျမင္ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခု – အားလံုးပါ၀င္ေရးဆြဲထားေသာ ဒီဇိုင္းအၾကိဳ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုစံမ်ားတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚအေျခခံ၍ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာပံုစံမ်ားကို အျပန္အလွန္ အေျဖေပးျခင္း။
 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကနဦးနည္းလမ္းကိုအေျခခံ၍ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္၊
 • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနႏွင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးတြင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ေဆြးေႏြျခင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္လုပ္ျခင္း၊ လံႈေဆာ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ရက္တာသင္တန္းၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ပါ၀င္သူမ်ားက လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကိုေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ငန္း ေတြကို   ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

02

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 • လမ္းသန္႔သည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ၾကိဳးစားျခင္းထက္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းရဲ႕ ျပသနာမ်ားအနက္မွ တိက်ၿပီးသီးျခားျဖစ္ေသာ ျပသနာတစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုကို အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၊ လမ္းတစ္လမ္း၊ ကားမွတ္တိုင္တစ္ခု စသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ၿမ်ိ႕ေတာ္တြင္းေကာင္းစြာသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုခုကို အေျချပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 • ဖြဲ႕စည္းၿပီးသားျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အနည္းဆံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္းအရာ ပမာဏအခ်ဳိ႕ကို တိုးတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာပါ၀င္သူမ်ား၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ား
  • ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို    လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္စြမ္းအင္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူရျခင္း။
  • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနသည္ စြန္႔ပစ္အမိႈ္က္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈဘက္တြင္ ၾကီးၾကပ္ကြက္ကဲျခင္း တာ၀န္ယူရျခင္း။
  • ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။
  • ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမိႈ္က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အသိအျမင္ႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ အားျဖင့္တာ၀န္ယူရျခင္း။
 • လမ္းသန္႔သည္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အျပဳအမႈအမ်ားစုကိုကိုင္တြယ္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေလ့အက်င္႔ေကာင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အာရုံစိုက္သင့္သည္။
 • လမ္းသန္႔စီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာအား အရင္ထက္ပို၍သန္႔ရွင္းမႈတတ္ၾကြစြာပါ၀င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြအခ်ဳိ႕ရျခင္း ေသခ်ာရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲသင့္သည္။

03

ေရွ႕ဆက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ Cesvi သည္ လိုအပ္ေသာလႈပ္ရွားမႈ အခ်က္အလက္အားလံုးကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိိင္ေခ်ရွိေသာ စမ္းသပ္မႈအတြက္ ရိုးရွင္းေသာ ပံုၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း။

 • Cesvi ႏွင့္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားသည္ လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ စိတ္၀င္စားေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။
 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပသနာမ်ားအေျခအေနအေပၚ အမီွျပဳ၍ အေသးစိတ္စမ္းသပ္စီမံကိန္း အၾကံျပဳခ်က္ ကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ Cesvi၊ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက သေဘာတူအတည္ျပဳျခင္း။
 • စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆံုးအေထာက္အထားျပဳျခင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 • စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၏ နည္းနာအၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ Cesvi ၏ၾကီးကပ္ကြက္ကဲမႈေအာက္တြင္   ပူေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ထည္ေဖာ္ျခင္း   စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
Posted in Activities | Leave a comment

စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လူထုအတြင္း အမိႈက္အားစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တာေမြ၊သဃၤန္းကၽြန္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ မ်ားတြင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာညႊန္႔ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ၂၅ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားအိမ္ယာတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္တြင္လည္း ပထမႏွစ္ႏွင့္ အလားတူပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ားကြက္သစ္ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္၁၆/၄ ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ရပ္ကြက္တြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

02

အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနႏွင့္ CESVIတို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အသိပညာေပးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိျပည္သူလူထုမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူထုအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပထမဦးဆံုး စုရပ္အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး သို႔မဟုတ္ ဓမၼာ႐ံုမ်ားတြင္ စုေဝးၾကၿပီး လူထုအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနႏွင့္ CESVIတို႔မွ ေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း ေခါင္းေလာင္းတီး အမိႈက္သိမ္းျခင္းတြင္ အတူတကြလိုက္ပါၿပီး လူထုအား အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။

01

လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေခါင္းေလာင္းတီးအမိႈက္သိမ္း လမ္းေၾကာင္း တေလ်ာက္ အမိႈက္မ်ားေကာက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္၊တိုက္ခန္းမ်ား၊ လူစည္ကားရာအရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ အငွားယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားသို႔ အမိႈက္အိတ္မ်ား၊ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္ မ်ားကို ေဝငွခဲ့ပါသည္။ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ 3R ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္တြင္ အမိႈက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးအမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား အစရွိသည့္ သတင္းစကားမ်ားကို ကာတြန္းႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ လူထုအေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ကို ၁ႏွစ္ပတ္လံုးသံုးစြဲရင္းျဖင့္ အသိပညာေပးသတင္းစကားမ်ားျပန္႔ႏွံ႔ေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ရပ္ကြက္ေနလူထုအေနျဖင့္ လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ လမ္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သန္႔႐ွင္းသြားျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ၾကရၿပီး၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွလည္းပဲ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္အခ်ိဳ႕မွလည္းပဲ ၂၀၁၅ အသိပညာေပး ျပကၡဒိန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အသံုးၿပဳေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment