“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း”

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာ)

“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း” စမ္းသပ္စီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္စီမံကိန္းတည္ေနရာကိုအစြဲျပဳ၍ အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (FSWG)၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားမွ ေျမေဆြး (သဘာဝေျမၾသဇာ)ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MEET (Myanmar Enhancement to Empower Tribals)ႏွင့္ ပူူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MEET အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေစတနာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအျဖစ္လည္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ မိသားစုခ်ဳိ႕ငဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏လူေနသိပ္သည့္မႈနည္းသည့္ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေျမေနရာရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လူမႈဝန္ထမ္းဒုတိယအဆင့္ ရရွိထားသည့္အတြက္ MEET အေနျဖင့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္သင့္ေတာ္ၿပီး ယံုၾကည္အားထားရသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤစီမံကိန္းတြင္ CESVI (အီတလီ NGO)မွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာဗဟုသုတႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ MEET မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျမေနရာကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန (PCCD)မွ အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ရန္ အျပာေရာင္ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို အသီးသီး ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ထြက္ရွိလာေသာ ေျမေဆြးမ်ားကို MEET မွအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏သီးႏွံစိုက္ခင္းရွိသီးႏွံအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေျမေဆြးအသံုးျပဳစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံမ်ားအား ကေလးငယ္မ်ား၏ေန႔စဥ္ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေကၽြးေမြးရန္၊ ပိုလွ်ံေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို နီးစပ္ရာေစ်းမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေျမေဆြးလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာႏွင့္ နီးသည့္အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သည့္ နဝရတ္ေစ်းကို ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းရယူမည့္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕သည္ နဝရတ္ေစ်းတာဝန္ခံႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားခြဲျခားစြန္႔ပစ္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ နဝရတ္ေစ်းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္း၊ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေရာင္းခ်သူ ေစ်းသည္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမိႈက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ကို အျခားအမိႈက္မ်ားႏွင့္မည္သို႔ခြဲျခား၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည္၊ အမိႈက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ ထပ္မံရရွိခံစားရမည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ေျမေဆြး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ – ပလပ္စတစ္၊ အသားစမ်ား၊ ဆီမ်ား) စသည့္ သတင္းစကားမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ ၎အျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစကားမ်ားပါဝင္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ တီရွပ္အက် ႌမ်ားကိုလည္း ေဝငွခဲ့ပါသည္။ နဝရတ္ေစ်း၏ အမိႈက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္မႈအေလ့အထမွာ အားနည္းၿပီး ေစ်းမွထြက္ရွိေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ပံုမ်ားတြင္ အနီးအနားရွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားမွ အမိႈက္မ်ားလည္း ေရာေႏွာလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းကို အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအၿပီးတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားကို ပလပ္စတစ္အိတ္အျပာေရာင္ျဖင့္ထည့္ၿပီး လက္တြန္းလွည္းကို အသံုးျပဳကာ တနဂၤေႏြေန႔မွလြဲ၍ ေန႔စဥ္သိမ္းယူပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ထြက္ရွိမႈပမာဏ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္းႏိုင္ၿပီး အေလးခ်ိန္မွတ္သားကာ ေျမေဆြးပံု တစ္ပံုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏစုေဆာင္းရရွိသည္အထိ အမိႈက္ပံုးမ်ားအတြင္းထည့္သြင္းသိုေလွာင္ထားပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေျမေဆြးပံု (၂)ပံု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ယခုလက္ရွိအားျဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚနားလည္သေဘာက္ေပါက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ CESVI မွ ပရဟိတ ေဂဟာဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းကို လစဥ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ေဂဟာမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

1 Response to “ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း”

  1. Gaetano says:

    Really great post!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s