ၾကြပ္ၾကြပ္စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္ဆိုတာကေတာ့ ပလတ္စတစ္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရေသာ ျမန္မာဓေလ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေထာင္စုတစ္ခုမွ တစ္ဦးပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္က အလားအလားရွိေသာေစ်းကြက္တြင္ အသံုးျပဳထားၿပီးေသာ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ကို ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္ကၽြမ္းကၽြင္ေသာ လူထုကိုသင္တန္းေပးတဲ့သူက ဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သာမက Cesviအသင္းတို႔ အားျဖင့္ထုိစမ္းသပ္မႈကို တိုးတတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းဆရာမ၏ အကူအညီျဖင့္ လားအလာရွိေသာ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ား ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။

အစပိုင္းကာလေတြမွာ ဒီလိုထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ တစ္ခါမွ အလုပ္မလုုပ္ဖူးေသာ ဒီဇိုင္းနာသည္ အမိႈက္ပံုးအခ်ိဳ႕ကုိ ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို Cesvi ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဒီစီမံကိ္န္းတြင္ ပါ၀င္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိလွ်င္ သူတို႔ကိုဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳရန္ ဧၿပီလအစပိုင္းမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။

ပထမအလုပ္ရံုကို ဧၿပီလ တတိယအပတ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇိုင္းနာမ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အသစ္မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အိမ္မွ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့တယ္။ ဒီထုတ္လုပ္ျခင္းဟာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ဲ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ ပံုစံဒီဇိုင္း ရရွိလာဖ႔ို၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥည္းရရွိရန္ ပလတ္စတစ္အမ်ဳိးအစား ေပၚမႈတည္ပါတယ္။ အဖြဲ႕သည္ ဘယ္လုိပလတ္စတစ္မ်ားကို တစ္သားတည္း ျဖစ္ေစႏိုင္လဲဆိုတာကို သင္ယူဖို႔လိုအပ္ခဲ့တယ္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အမိႈက္မွ စုေဆာင္းရတယ္၊ ေဆးေၾကာသန္႔စဥ္ရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အမဲေရာင္ပလတ္စတစ္အိ္တ္ကို အသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ အဖြဲဲ႔မ်ားကို အမဲေရာင္ရွိေသာထုတ္ကုန္ေတြကို ဖန္တီးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးမွာ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းအပိုင္းက အခက္ခဲဆံုးပါပဲ။ အစ၌ ၀ယ္သူေတြက ပယ္ခ်တဲ့ အဆံုးသတ္မေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာခ်ဳပ္လုပ္ရတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြက ဖန္တီးေလ့မရွိဘူး။

Kyut Kyut pencil cases

Cesvi သည္ ထုတ္လုပ္သူေတြကို ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဒီဇိုင္းကိုေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ပံုစံဒီဇိုင္းေၾကာင္း တုိးတတ္မႈလမ္းညႊန္ျခင္းကုိသာ ေျပာဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပံုစံဒီဇိုင္းသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပို၍လြယ္လာတယ္၊ (လိႈင္းေၾကာင္းေတြ၊ အမဲႏွင့္ အျဖဴ ေလးေဒါင့္ေလးမ်ား၊ ႏွစ္ေရာင္စပ္အေရာင္မ်ား) ကိုထုတ္လုပ္ျခင္းကို ပုိမိုလြယ္ကူလာၿပီး ေစ်းကြက္မွာ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရွိလာပါတယ္။

ပထမ ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္မႈက ေႏွးၿပီး အရည္အေသြးကေတာ့ ေကာင္းမြန္ျခင္မရွိခဲ့ဘူး။ Cesvi ကေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြအားလံုးကို ယူပါတယ္။ ပထမပိုင္းကာလေတြမွာ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ အရာရာတိုင္းကို္ ပို၍ေနာက္ေႏွးစြာ သင္ယူဖို႔လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ေတြက အျပစ္အနာအဆာမ်ားတယ္။

တစ္လၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္သူေတြက ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ (အမိႈက္ပံုးမ်ား၊ ခဲတံအိတ္မ်ား)ကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ ဒီပစၥည္းေတြကို ေဒသခံဦးေဆာင္သူ လက္မႈပညာဆိုင္ျဖစ္တဲ့ Pomelo မွာ ၀ယ္သူေတြဆီမွ တံု႔ျပန္မႈအခ်ဳိ႕ကိုရယူရန္ စမ္းသပ္ထုတ္ကုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ စတင္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။

သင္တန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို တစခ်ိန္တည္းမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအရည္အတြက္လည္းဆက္လက္ တိုးတတ္လ်က္ရွိပါတယ္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s