ၾကြပ္ၾကြပ္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တိုးခဲ်႕ျခင္း

၂၀၁၄ ဇြန္လ အေစာပိုင္းတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ အျခားစိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ကို သူတို႔ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုတိုးခ်ဲ႕ ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေအဒင္ (မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု) ႏွင့္ MCPမွ ထုတ္လုပ္သူအသစ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆံုးၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ရႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ သူတို႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕အၾကံဳအရွိဆံုး ထုတ္လုပ္သူေတြမ်ားက ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေန႔၀က္အေတြ႕အၾကံဳသင္တန္း ႏွင့္ အေျခခံထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုသင္ၾကားမႈ ပထမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးအရ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ပထမဆံုးပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ျခင္း စတင္ပါေတာ့တယ္။

အခုဆိုရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အပတ္စဥ္သင္တန္းမ်ား၌ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တီထြင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သူတို႔ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚမ်ားကို ဘယ္လိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရမလဲဆိုတာ သင္ၾကားရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုၾကသည္။

01

တံဆိပ္ကေတာ့ ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ မၾကာခင္ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အေရာင္မ်ဳိးစံုပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ေသာအခါ ထင္သာျမင္သာရွိရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳထားေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အျဖဴႏွင့္အမဲရုိးရင္းတဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံကိုသံုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖါက္ရန္ ပမာဏရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ စာသားေတြက ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကနဦးရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းလ်က္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ခဲတံအိတ္မ်ား၊ ေအဖိုးလ္အရြယ္အစားအိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ မၾကာေသးေသာကာလက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားအနက္ ဆန္းသစ္တီထြင္တားေသာ ထမင္းခ်ဳိင့္အိတ္ပံုစံဒီဇိုင္းတစ္ခုကို Cesvi မွေထာက္ပ့့ံေပးေသာ လူငယ္ဒီဇိုင္းနာ နႏၵာ၀င္းရဲ႕အကူအညီနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သူမသည္လြယ္ကူစြာနဲ႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ သယ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့အိတ္ တီထြင္ခဲ့သည္။ အဲ့ဒီ ဒီဇိုင္းအိတ္၏ အရည္အေသြးကိုတိုးတတ္ရန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

02

ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိအျမင္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန တို႔ျဖင့္အတူေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလားအလာရွိေသာျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္မွ လွပေသာအရာႏွင့္ အသံုး၀င္ေသာထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အသိပညာေပးျခင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ အျမင္တစ္ခုေနျဖစ္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း Cesvi ကတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္ကဆိုရင္ Cesviက ၅တန္းမွ၉တန္းေက်ာင္းသားကို ရန္ကုန္ကစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံမႈ ျပႆနာတင္ဆက္မႈတစ္ခုကို ပထမဆံုးလက္ခံခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေရာဆရာဆရာမေတြက သူတို႔ရဲ႕သိပၸံစံုညီပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အရမ္းပဲစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ၾကြပ္ၾကြပ္က သူတို႔ရဲ႕စမ္းသပ္ခန္းသို႔ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို လည္ပတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။

Cesvi သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ၂၀၁၄ စတင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၂၀၀၀ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းသံုးကိရိယာျဖစ္တဲ့ အသံုး၀င္ေသာၾကြပ္ၾကြပ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ေ၀ပါတယ္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းတိုးတတ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရရွိရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ရန္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တ၀န္း နာမည္ၾကီးေစ်းမ်ားရွိ ဆိုင္မ်ဳိးစံုသို႔ သြားေရာက္၍ သူတုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိတ္ဆက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၌ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္း စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကာလတြင္လည္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

ၾကြပ္ၾကြပ္က မၾကာခင္မွာပဲ ဒီထပ္ပိုမ်ားတဲ့သတင္းေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s