စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လူထုအတြင္း အမိႈက္အားစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တာေမြ၊သဃၤန္းကၽြန္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ မ်ားတြင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာညႊန္႔ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ၂၅ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားအိမ္ယာတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္တြင္လည္း ပထမႏွစ္ႏွင့္ အလားတူပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ားကြက္သစ္ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္၁၆/၄ ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ရပ္ကြက္တြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

02

အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနႏွင့္ CESVIတို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အသိပညာေပးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိျပည္သူလူထုမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူထုအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပထမဦးဆံုး စုရပ္အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး သို႔မဟုတ္ ဓမၼာ႐ံုမ်ားတြင္ စုေဝးၾကၿပီး လူထုအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနႏွင့္ CESVIတို႔မွ ေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း ေခါင္းေလာင္းတီး အမိႈက္သိမ္းျခင္းတြင္ အတူတကြလိုက္ပါၿပီး လူထုအား အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။

01

လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေခါင္းေလာင္းတီးအမိႈက္သိမ္း လမ္းေၾကာင္း တေလ်ာက္ အမိႈက္မ်ားေကာက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္၊တိုက္ခန္းမ်ား၊ လူစည္ကားရာအရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ အငွားယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားသို႔ အမိႈက္အိတ္မ်ား၊ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္ မ်ားကို ေဝငွခဲ့ပါသည္။ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ 3R ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္တြင္ အမိႈက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးအမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား အစရွိသည့္ သတင္းစကားမ်ားကို ကာတြန္းႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ လူထုအေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ကို ၁ႏွစ္ပတ္လံုးသံုးစြဲရင္းျဖင့္ အသိပညာေပးသတင္းစကားမ်ားျပန္႔ႏွံ႔ေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ရပ္ကြက္ေနလူထုအေနျဖင့္ လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ လမ္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သန္႔႐ွင္းသြားျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ၾကရၿပီး၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွလည္းပဲ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္အခ်ိဳ႕မွလည္းပဲ ၂၀၁၅ အသိပညာေပး ျပကၡဒိန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အသံုးၿပဳေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s