ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္းက်င္ တိုးတတ္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း၏ ပူေပါင္းပါ၀င္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္း တို႔ပါ၀င္မႈျဖင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး စမ္းသပ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂ရက္တာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၁၇ႏွင့္၁၈တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလတ္အားလံုး၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္းတို႔ပါ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္

(က) လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားစမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္   လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိ

(ခ) ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းပ်ဴဟာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

01

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလတ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 • လမ္းသန္႔စီမံကိန္း ကနဦးပံုစံအဆင့္ဆင့္
 • စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္္မည့္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။
 • စီမံကိန္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဓိကရည္ရယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ မိမိ၀န္းက်င္၍ ၾကံဳေတြ႔ရေသာျပသနာမ်ားကို စူစမ္းေလ့လာျခင္း၊ လမ္းသန္႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာျပသနာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာျခင္း။
 • ပါ၀င္လာႏုိင္ေသာသူမ်ားကို တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာျခင္း။
 • အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ား (လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသန္႔ရွင္းျခင္း၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း အစရွိေသာ)၊ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုးရွိႏုိင္ေသာ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ားကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ေအာင္ျမင္ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခု – အားလံုးပါ၀င္ေရးဆြဲထားေသာ ဒီဇိုင္းအၾကိဳ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုစံမ်ားတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚအေျခခံ၍ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာပံုစံမ်ားကို အျပန္အလွန္ အေျဖေပးျခင္း။
 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကနဦးနည္းလမ္းကိုအေျခခံ၍ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္၊
 • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနႏွင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးတြင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ေဆြးေႏြျခင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္လုပ္ျခင္း၊ လံႈေဆာ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ရက္တာသင္တန္းၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ပါ၀င္သူမ်ားက လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကိုေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ငန္း ေတြကို   ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

02

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 • လမ္းသန္႔သည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ၾကိဳးစားျခင္းထက္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းရဲ႕ ျပသနာမ်ားအနက္မွ တိက်ၿပီးသီးျခားျဖစ္ေသာ ျပသနာတစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုကို အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၊ လမ္းတစ္လမ္း၊ ကားမွတ္တိုင္တစ္ခု စသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ၿမ်ိ႕ေတာ္တြင္းေကာင္းစြာသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုခုကို အေျချပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 • ဖြဲ႕စည္းၿပီးသားျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အနည္းဆံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္းအရာ ပမာဏအခ်ဳိ႕ကို တိုးတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာပါ၀င္သူမ်ား၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ား
  • ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို    လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္စြမ္းအင္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူရျခင္း။
  • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနသည္ စြန္႔ပစ္အမိႈ္က္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈဘက္တြင္ ၾကီးၾကပ္ကြက္ကဲျခင္း တာ၀န္ယူရျခင္း။
  • ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။
  • ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမိႈ္က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အသိအျမင္ႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ အားျဖင့္တာ၀န္ယူရျခင္း။
 • လမ္းသန္႔သည္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အျပဳအမႈအမ်ားစုကိုကိုင္တြယ္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေလ့အက်င္႔ေကာင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အာရုံစိုက္သင့္သည္။
 • လမ္းသန္႔စီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာအား အရင္ထက္ပို၍သန္႔ရွင္းမႈတတ္ၾကြစြာပါ၀င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြအခ်ဳိ႕ရျခင္း ေသခ်ာရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲသင့္သည္။

03

ေရွ႕ဆက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ Cesvi သည္ လိုအပ္ေသာလႈပ္ရွားမႈ အခ်က္အလက္အားလံုးကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိိင္ေခ်ရွိေသာ စမ္းသပ္မႈအတြက္ ရိုးရွင္းေသာ ပံုၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း။

 • Cesvi ႏွင့္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားသည္ လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ စိတ္၀င္စားေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။
 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပသနာမ်ားအေျခအေနအေပၚ အမီွျပဳ၍ အေသးစိတ္စမ္းသပ္စီမံကိန္း အၾကံျပဳခ်က္ ကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ Cesvi၊ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက သေဘာတူအတည္ျပဳျခင္း။
 • စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆံုးအေထာက္အထားျပဳျခင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 • စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၏ နည္းနာအၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ Cesvi ၏ၾကီးကပ္ကြက္ကဲမႈေအာက္တြင္   ပူေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ထည္ေဖာ္ျခင္း   စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s