လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္းရဲ႕ပထမေျခလွမ္း

လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းကို ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျပာဆိုပြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းသန္႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

ပထမဆံုးေသာေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားၾကား အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ရန္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတတ္ေရးအသင္းႏွင့္ Cesvi မွ ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ တတ္ေရာက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေျပာဆိုရင္း စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေနရာကုိရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဒုတိယေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း အရင္နည္းတူ ပါ၀င္တတ္ေရာက္ၿပီး စမ္းသပ္စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရပ္ကြက္၃ခုကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

01

ထိုကနဦးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ Cesvi ႏွင့္ CDA တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာရပ္ကြက္မ်ားရွိ အမိႈက္သိမ္းဆည္း စီမံမႈကိုနားလည္သိရွိရန္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈေတြ႔ဆံုပြဲ၃ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနၾကားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေစ့စပ္ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရပ္ကြက္သံုးခုသည္ အမိႈက္ထြက္ႏႈန္းတိုးတတ္မႈ၊ လူဦးေရတိုးတတ္လာမႈ၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္မႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာင္းေရြ႕မႈ စသည္တို႔ကိုေျဖရွင္းရန္ အရင္က ခြဲဲျပားျခားနားၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအမိႈက္သိမ္းစနစ္မ်ားရွိခ့ဲပါတယ္။

02

ျပည္သူေတြဆီမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိၿပီးေနာက္ CESVI/CDA တို႔သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s