ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း ပထမေျခလွမ္း

၁။ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုေသာ အဖြဲ႔ အစည္းရွာေဖြျခင္း

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြငိစိတ္၀င္စားေသာအဖြဲ႔အစည္းရွာေဖြရန္အမွတ္ (၅၆)၊၀ါဦး(၄)လမ္း ၊ေဖာ့ကန္ ရပ္ကြက္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ဧဒင္ မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား အားဖိတ္ေခၚ၍ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုPower point ျဖင့္မိတ္ဆက္ ပြဲတစ္ခု စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ မိတ္ဆက္ ပြဲ တြင္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအားဖိတ္ေခၚ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္တစားပူေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားအားဖိတ္ေခၚ၍ ေတြ႔ဆံုျခင္း အစည္းအေ၀းအခန္းအနားကို ဧဒင္ မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ထပ္မံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀း အခန္းအနားတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္ေနရာ၊ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္အမွိုက္မ်ား ရနိုင္သည့္ အနီးဆံုးေစ်း နွင့္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၃။ CESVI နွင့္ ဧဒင္မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား လုပ္ငန္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ဆိုျခင္း

၂၀၁၅ ခုနွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဧဒင္မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းမွေက်ာင္အုပ္ၾကီးႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားစုစုေပါင္း(၉) ဦးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

၄။ CESVI မွ YCDC,PCCD သို႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ေတာင္ဆိုျခင္း

မတ္လ အေစာပိုင္းကာလက က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀း၌ YCDC,PCCD မွ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲခြင့္ျပဳ မည္ျပီး စာခ်ဳပ္ ခ်ဴပ္ဆိုျခင္းကို ဆက္လ်က္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၅။ CESVI နွင့္ ဧဒင္မသန္စြမ္းပညာသင္ေက်ာင္းပူးေပါင္း၍ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မည့္ေနရာ စစ္ေဆးျခင္း

ေရႊျပည္သာရွိ ဧဒင္မွေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမေနရာကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ထိုေျမေနရာသည္ အေသးစားေျမေဆြးနိုင္ပါသည္။

၆။ CESVI မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း ျပင္ဆင္ျခင

ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မွာ ေကာက္ရိုး ၊ ႏြားေခ်း၊ ၀ါးရိုင္ေခြ၊ ဖြဲႏု ႏွင့္ EM စေသာပစၥည္း မ်ားစုေဆာင္းျခင္းကို CESVI မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s