စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအဖြဲ႔မွ စီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

သင္မေန႔ကပစ္လိုက္တဲ့အမိႈက္ ဒီေန႔ဘယ္ေရာက္သြားလဲ။” ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလးနဲ႔အတူ ရန္ကုန္႐ွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္း၏ တစိတ္တေဒသ အျဖစ္ ၃ပတ္ၾကာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို ၃၀ ဧၿပီ ၂၀၁၅ တြင္စတင္လိုက္ပါၿပီ။

အမိႈက္ကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ? သင့္အိမ္ႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ အမိႈက္ႏွင့္ အမိႈက္မွ လွပေသာအေတြးအေခၚမ်ား၊ အမိႈက္အေၾကာင္းကဗ်ာေလးမ်ား၊ စာစီကံုးမ်ား၊ အမိႈက္စနစ္နဲ႔ပတ္သတ္၍ စိတ္ကူးထဲမွာရွိေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို facebook စာမ်က္ႏွာ Solid Waste Management-SWM Yangon သ႔ို ေပးပို႔ေပးပါ။ (ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႐ွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ေလး ေရးေပးပါေနာ္္။)  ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆုဆြတ္ခူးရေသာဓာတ္ပံုမ်ားကို ကၽြန္မရဲ႕facebook စာမ်က္ႏွာႏွင့္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

အေကာင္းဆံုးမ်ားထဲမွအေကာင္းဆံုးကိုို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၾကြပ္ၾကြပ္ စီမံကိန္း၏ လွပေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား ကိုလည္း ေပးအပ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳကိုသန္႔ရွင္းေစခ်င္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

အမိႈက္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း အရာမ်ားကို အတူတကြ ေလ့လာကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို လွပေအာင္ အတူတကြထိိန္းသိမ္းၾကပါစို႔။

 ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁။ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖင့္သာဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။

၂။ (၃၀.၄.၂၀၁၅) ေန႔ မွ (၁၇.၅.၂၀၁၅) ေန႔အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွဳသာ အက်ံဴးဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေရးသားျခင္းမျပဳရပါ။

၄။ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳရပါ။

၅။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားသည္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက မိမိတို႔ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို SWM team မွ စီမံကိန္းဆက္သြယ္ေရး အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ဆက္လက္အသံုးျပဳျခင္းကိုသေဘာတူရမည္။

၆။ SWM team အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဟု ယူဆေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရွိသည္။

၇။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ တခုထက္ပိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ပံုတြင္ ဓာတ္ပံုအေၾကာင္း႐ွင္းလင္းျပသေသာ ပံုစာ မျဖစ္မေနပါ႐ွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

၈။ သတ္မွတ္ထားေသာၿပိဳင္ပြဲ၀င္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာမလိုက္နာသူမ်ားအား ထည္႔သြင္းစဥ္းစား

ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

၉။ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ စီမံကိန္း၏ web စာမ်က္ႏွာ၊ ဘေလာ့ေပ့ဂ်္ႏွင့္ facebook ေပ့ခ်္မ်ားပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကိုးကားႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ ဆုအား စီမံကိန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း facebook ေပၚ႐ွိ like ရမႈ အရည္အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစ္စံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက စီမံကိန္းအဖြဲ႔ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာလွ်င္ အတည္ျဖစ္သည္။)

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s