၂၀၁၅ လူထုအသိပညာေပး ျပကၡဒိန္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း

လူထုတြင္ အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာျမွင့္တင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ လူထုအသိပညာ ျဖန္႔က်က္ေရးကြန္ရက္တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ SWM2 အဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ျပကၡဒိန္ ဖန္တီးကာ ျပည္သူလူထုထံျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ျပကၡဒိန္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ Recycle (ျပန္လည္တီထြင္အသံုးခ်ျခင္း)၊ အမိႈက္အစိုအေျခာက္ခြဲျခားျခင္းျဖင့္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္မႈအခြင့္အေရးအား ရယူႏိုင္မႈ ႏွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးတို႔ကို အဓိကထား ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္ကိုလည္း ၂၀၁၄ ျပကၡဒိန္ကဲ့သို႔ ကာတြန္း႐ုပ္ပံုေလးမ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ကာတြန္းႏွင့္ ျပကၡဒိန္ ဒီဇိုင္းအား ကာတြန္းဆရာ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္မွ ပံုေဖာ္ဖန္တီးထားပါသည္။ ျပကၡဒိန္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းစကားမွာ ႐ွင္းလင္းလြယ္ကူၿပီး ျမင္သာထင္သာ ရွိပါသည္။

02

ျပကၡဒိန္မ်ားအား စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ လူထုအသိပညာျမွင့္တင္ေရးပြဲမ်ားတြင္ အိမ္မ်ား၊ ေဈးဆိုင္မ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအားေဝငွခဲ့သည္။ ျပကၡဒိန္၏ ဒီဇိုင္းမွာ လွပေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ အသံုးဝင္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားမွာ ျပကၡဒိန္ရ႐ွိၿပီး ခ်က္ခ်င္း ၄င္းတို႔ဆိုင္နံရံတြင္ ကပ္ထားလိုက္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆုိင္သို႔ လာေရာက္သူမ်ားအားလံုး ျပကၡဒိန္အား ျမင္ေတြ႔ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး အသိပညာေပး သတင္းစကားမ်ား ျပန္႔ႏွံ႕ၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပကၡဒိန္မ်ားအား ေဈးမ်ားတြင္ လူထုအသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေဝငွခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ားအား တေန႔တာခ်က္ျပဳတ္ရံုသာ ဝယ္ေလ့႐ွိသျဖင့္ ေဈးမ်ားသည္ မနက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လူစုေဝးရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဈးမ်ားတြင္ လူထုအသိပညာေပးေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ လူထုအတြင္းျပန္႔ႏွံ႔မႈပိုမိုမ်ားျပားသြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

01

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ၂၀၁၅ အသိပညာေပး ျပကၡဒိန္ေလးသည္ ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္မ်ား၏ နံရံတြင္ တႏွစ္တာပတ္လည္လံုး တည္႐ွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအားအသံုးၿပဳသူမ်ားအား အသံုးၿပဳသည့္အခါတိုင္းတြင္ အသိပညာေပးသတင္းစကားမ်ားအား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သိၿပီးသားသူမ်ားအတြက္ ထပ္မံသတိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ားလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s