စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ မွ ဆုရဓါတ္ပံုမ်ားအခင္းအက်င္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာ ဦးရဲလင္းေက်ာ္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

01                 02

03

04                05

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့ေသာ ဦးခိုင္ေဇာ္လင္း၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

“ကၽြႏု္ပ္အပါအ၀င္ သင္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စြန္႔ပစ္တဲ႔ အမႈိက္ဆိုတာ နည္းနည္းခ်င္းစီပါ .. ဒါေပမယ္႔ .. ခုလို စုစီးမိသြားတဲ႔အခါ .. သင့္ပတ္၀န္းက်င္ .. သင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေနပါၿပီ”

25a                     25b

                         25c

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆု ရရွိခဲ့ေသာ ဦးစိုးျမင့္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

“အမိွဳက္ေကာက္ သမားရဲ႕ ဘဝ အေေတြး
ဒီဘူးခြံေလး ေရာင္းလို႕ရတယ္
ေဟာ ေျမာင္းထဲမွာ တစ္ခု
ငါ့အိပ္ျပည့္လို႕ ရွိရင္
ငါတို႕မိသားစု ဒီမနက္ ထမင္းစားလို႕ ရပါ့မလား
ဒါေလး ကနို႕ဆီခြက္ ဘူးခြံကိုလုပ္ထားတာလား
ေအာ္ သူတို႕ ဒီေန႕ စြန္ပစ္လိုက္တဲ႕
အမိွဳက္ဟာ လူးသားအသံုး အေဆာင္ပစၥည္း
ေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားပါလား”

15

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ရရွိခဲ့ေသာ ဦးစိုးျမင့္၏ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

“ကမာၾကည္ လမ္းမႀကီးေပၚမွ
အမွိဳက္ သိမ္း စနစ္
သန္႕ရွင္း မွဴ႕ ေၾကာင့္
ၿမိဳ႕ သာယာ သည္”

16

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s