Category Archives: Activities

လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္းရဲ႕ပထမေျခလွမ္း

လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းကို ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျပာဆိုပြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းသန္႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးေသာေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားၾကား အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ရန္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတတ္ေရးအသင္းႏွင့္ Cesvi မွ ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ တတ္ေရာက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေျပာဆိုရင္း စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ … Continue reading

Posted in Activities | Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္းက်င္ တိုးတတ္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း၏ ပူေပါင္းပါ၀င္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္း တို႔ပါ၀င္မႈျဖင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး စမ္းသပ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂ရက္တာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၁၇ႏွင့္၁၈တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလတ္အားလံုး၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္းတို႔ပါ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္ (က) လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားစမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္   လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိ … Continue reading

Posted in Activities | Leave a comment

စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လူထုအတြင္း အမိႈက္အားစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တာေမြ၊သဃၤန္းကၽြန္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ မ်ားတြင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာညႊန္႔ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ၂၅ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားအိမ္ယာတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္တြင္လည္း ပထမႏွစ္ႏွင့္ အလားတူပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ … Continue reading

Posted in Activities | Leave a comment

City Mart တြင္ၾကြပ္ၾကြပ္စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ ပိတ္ရက္ေစ်းပြဲေတာ္ပထမေျခလွမ္းရဲ႕ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္မႈပညာစီမံကိန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ရန္ကုန္ကအၾကီးဆံုး အေရာင္းစင္တာတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ မွ ေမလအထိ လစဥ္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ City Mart က ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာ ေနရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေနရာ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ City Mart သည္ ၁၉၉၆ခုနစ္ကတည္းက ေသးငယ္ေသာအေရာင္းစင္တာတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု City Mart သည္ အေရာင္းစင္တာၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ မိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အားထားရာျဖစ္လာပါသည္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ Market Placeသည္ အထက္တန္းစား … Continue reading

Posted in Activities | Leave a comment

ၾကြပ္ၾကြပ္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တိုးခဲ်႕ျခင္း

၂၀၁၄ ဇြန္လ အေစာပိုင္းတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ အျခားစိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ကို သူတို႔ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုတိုးခ်ဲ႕ ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေအဒင္ (မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု) ႏွင့္ MCPမွ ထုတ္လုပ္သူအသစ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆံုးၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ရႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ သူတို႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕အၾကံဳအရွိဆံုး ထုတ္လုပ္သူေတြမ်ားက ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေန႔၀က္အေတြ႕အၾကံဳသင္တန္း ႏွင့္ အေျခခံထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုသင္ၾကားမႈ ပထမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးအရ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ပထမဆံုးပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ျခင္း စတင္ပါေတာ့တယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အပတ္စဥ္သင္တန္းမ်ား၌ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး … Continue reading

Posted in Activities | Leave a comment

ၾကြပ္ၾကြပ္စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္ဆိုတာကေတာ့ ပလတ္စတစ္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရေသာ ျမန္မာဓေလ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေထာင္စုတစ္ခုမွ တစ္ဦးပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္က အလားအလားရွိေသာေစ်းကြက္တြင္ အသံုးျပဳထားၿပီးေသာ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ကို ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္ကၽြမ္းကၽြင္ေသာ လူထုကိုသင္တန္းေပးတဲ့သူက ဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သာမက Cesviအသင္းတို႔ အားျဖင့္ထုိစမ္းသပ္မႈကို တိုးတတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းဆရာမ၏ အကူအညီျဖင့္ လားအလာရွိေသာ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ား ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းကာလေတြမွာ ဒီလိုထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ တစ္ခါမွ … Continue reading

Posted in Activities | Leave a comment

“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း”

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာ) “ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း” စမ္းသပ္စီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္စီမံကိန္းတည္ေနရာကိုအစြဲျပဳ၍ အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (FSWG)၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားမွ ေျမေဆြး (သဘာဝေျမၾသဇာ)ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MEET … Continue reading

Posted in Activities | 1 Comment