လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္းရဲ႕ပထမေျခလွမ္း

လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းကို ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျပာဆိုပြဲမ်ားႏွင့္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းသန္႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား ေပါင္းစပ္ထားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

ပထမဆံုးေသာေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ားၾကား အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္ရန္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတတ္ေရးအသင္းႏွင့္ Cesvi မွ ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၌ တတ္ေရာက္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေျပာဆိုရင္း စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေနရာကုိရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဒုတိယေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း အရင္နည္းတူ ပါ၀င္တတ္ေရာက္ၿပီး စမ္းသပ္စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရပ္ကြက္၃ခုကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

01

ထိုကနဦးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ Cesvi ႏွင့္ CDA တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာရပ္ကြက္မ်ားရွိ အမိႈက္သိမ္းဆည္း စီမံမႈကိုနားလည္သိရွိရန္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈေတြ႔ဆံုပြဲ၃ခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနၾကားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေစ့စပ္ပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရပ္ကြက္သံုးခုသည္ အမိႈက္ထြက္ႏႈန္းတိုးတတ္မႈ၊ လူဦးေရတိုးတတ္လာမႈ၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္မႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေျပာင္းေရြ႕မႈ စသည္တို႔ကိုေျဖရွင္းရန္ အရင္က ခြဲဲျပားျခားနားၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအမိႈက္သိမ္းစနစ္မ်ားရွိခ့ဲပါတယ္။

02

ျပည္သူေတြဆီမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိၿပီးေနာက္ CESVI/CDA တို႔သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္းက်င္ တိုးတတ္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း၏ ပူေပါင္းပါ၀င္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္း တို႔ပါ၀င္မႈျဖင့္ လမ္းသန္႔ရွင္းေရး စမ္းသပ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂ရက္တာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၁၇ႏွင့္၁၈တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူ သတင္းအခ်က္အလတ္အားလံုး၊ အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ျမန္မာေဒသခံ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ECODEV) ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအသင္းတို႔ပါ၀င္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္

(က) လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားစမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္   လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ ရွိမရွိ

(ခ) ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းပ်ဴဟာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

01

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလတ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 • လမ္းသန္႔စီမံကိန္း ကနဦးပံုစံအဆင့္ဆင့္
 • စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္လာႏိုင္္မည့္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။
 • စီမံကိန္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဓိကရည္ရယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ မိမိ၀န္းက်င္၍ ၾကံဳေတြ႔ရေသာျပသနာမ်ားကို စူစမ္းေလ့လာျခင္း၊ လမ္းသန္႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာျပသနာမ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာျခင္း။
 • ပါ၀င္လာႏုိင္ေသာသူမ်ားကို တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူအျဖစ္ ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာျခင္း။
 • အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ား (လမ္းသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသန္႔ရွင္းျခင္း၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း အစရွိေသာ)၊ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုးရွိႏုိင္ေသာ ကနဦးနည္းလမ္းမ်ားကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ေအာင္ျမင္ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခု – အားလံုးပါ၀င္ေရးဆြဲထားေသာ ဒီဇိုင္းအၾကိဳ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပံုစံမ်ားတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚအေျခခံ၍ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာပံုစံမ်ားကို အျပန္အလွန္ အေျဖေပးျခင္း။
 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကနဦးနည္းလမ္းကိုအေျခခံ၍ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္၊
 • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနႏွင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးတြင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ေဆြးေႏြျခင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္လုပ္ျခင္း၊ လံႈေဆာ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ရက္တာသင္တန္းၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ပါ၀င္သူမ်ားက လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကိုေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လုပ္ငန္း ေတြကို   ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

02

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 • လမ္းသန္႔သည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ၾကိဳးစားျခင္းထက္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းရဲ႕ ျပသနာမ်ားအနက္မွ တိက်ၿပီးသီးျခားျဖစ္ေသာ ျပသနာတစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုကို အာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း၊ လမ္းတစ္လမ္း၊ ကားမွတ္တိုင္တစ္ခု စသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ၿမ်ိ႕ေတာ္တြင္းေကာင္းစြာသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုခုကို အေျချပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 • ဖြဲ႕စည္းၿပီးသားျဖစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အနည္းဆံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေၾကာင္းအရာ ပမာဏအခ်ဳိ႕ကို တိုးတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာပါ၀င္သူမ်ား၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ား
  • ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို    လမ္းသန္႔စမ္းသပ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္စြမ္းအင္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ယူရျခင္း။
  • ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနသည္ စြန္႔ပစ္အမိႈ္က္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈဘက္တြင္ ၾကီးၾကပ္ကြက္ကဲျခင္း တာ၀န္ယူရျခင္း။
  • ရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။
  • ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္အမိႈ္က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အသိအျမင္ႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ အားျဖင့္တာ၀န္ယူရျခင္း။
 • လမ္းသန္႔သည္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အျပဳအမႈအမ်ားစုကိုကိုင္တြယ္ရန္ၾကိဳးစားျခင္းထက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေလ့အက်င္႔ေကာင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အာရုံစိုက္သင့္သည္။
 • လမ္းသန္႔စီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာအား အရင္ထက္ပို၍သန္႔ရွင္းမႈတတ္ၾကြစြာပါ၀င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြအခ်ဳိ႕ရျခင္း ေသခ်ာရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲသင့္သည္။

03

ေရွ႕ဆက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား

စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ Cesvi သည္ လိုအပ္ေသာလႈပ္ရွားမႈ အခ်က္အလက္အားလံုးကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိိင္ေခ်ရွိေသာ စမ္းသပ္မႈအတြက္ ရိုးရွင္းေသာ ပံုၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္း။

 • Cesvi ႏွင့္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားသည္ လမ္းသန္႔စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ စိတ္၀င္စားေသာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း။
 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနရာ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပသနာမ်ားအေျခအေနအေပၚ အမီွျပဳ၍ အေသးစိတ္စမ္းသပ္စီမံကိန္း အၾကံျပဳခ်က္ ကိုၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ Cesvi၊ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက သေဘာတူအတည္ျပဳျခင္း။
 • စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆံုးအေထာက္အထားျပဳျခင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
 • စမ္းသပ္စီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၏ နည္းနာအၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ Cesvi ၏ၾကီးကပ္ကြက္ကဲမႈေအာက္တြင္   ပူေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ထည္ေဖာ္ျခင္း   စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
Posted in Activities | Leave a comment

စီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လူထုအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈထပ္မံေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လူထုအတြင္း အမိႈက္အားစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာအသိပညာေပးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တာေမြ၊သဃၤန္းကၽြန္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ မ်ားတြင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေမတၱာညႊန္႔ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ ၂၅ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားအိမ္ယာတြင္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္တြင္လည္း ပထမႏွစ္ႏွင့္ အလားတူပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ားကြက္သစ္ ရပ္ကြက္တြင္းလည္းေကာင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္၁၆/၄ ရပ္ကြက္တြင္ လည္းေကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ရပ္ကြက္တြင္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

02

အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနႏွင့္ CESVIတို႔မွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အသိပညာေပးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္တြင္း႐ွိျပည္သူလူထုမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူထုအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ပထမဦးဆံုး စုရပ္အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး သို႔မဟုတ္ ဓမၼာ႐ံုမ်ားတြင္ စုေဝးၾကၿပီး လူထုအသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနႏွင့္ CESVIတို႔မွ ေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း ေခါင္းေလာင္းတီး အမိႈက္သိမ္းျခင္းတြင္ အတူတကြလိုက္ပါၿပီး လူထုအား အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။

01

လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေခါင္းေလာင္းတီးအမိႈက္သိမ္း လမ္းေၾကာင္း တေလ်ာက္ အမိႈက္မ်ားေကာက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္၊တိုက္ခန္းမ်ား၊ လူစည္ကားရာအရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား၊ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ အငွားယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားသို႔ အမိႈက္အိတ္မ်ား၊ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္ မ်ားကို ေဝငွခဲ့ပါသည္။ အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ 3R ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ျပကၡဒိန္တြင္ အမိႈက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးအမူအက်င့္ေကာင္းမ်ား အစရွိသည့္ သတင္းစကားမ်ားကို ကာတြန္းႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ လူထုအေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ကို ၁ႏွစ္ပတ္လံုးသံုးစြဲရင္းျဖင့္ အသိပညာေပးသတင္းစကားမ်ားျပန္႔ႏွံ႔ေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ရပ္ကြက္ေနလူထုအေနျဖင့္ လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ လမ္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း သန္႔႐ွင္းသြားျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ၾကရၿပီး၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွလည္းပဲ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္အခ်ိဳ႕မွလည္းပဲ ၂၀၁၅ အသိပညာေပး ျပကၡဒိန္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အသံုးၿပဳေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

City Mart တြင္ၾကြပ္ၾကြပ္စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ ပိတ္ရက္ေစ်းပြဲေတာ္ပထမေျခလွမ္းရဲ႕ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္မႈပညာစီမံကိန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ရန္ကုန္ကအၾကီးဆံုး အေရာင္းစင္တာတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ မွ ေမလအထိ လစဥ္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ City Mart က ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာ ေနရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေနရာ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

P1030514OLYMPUS DIGITAL CAMERA

City Mart သည္ ၁၉၉၆ခုနစ္ကတည္းက ေသးငယ္ေသာအေရာင္းစင္တာတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု City Mart သည္ အေရာင္းစင္တာၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ မိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အားထားရာျဖစ္လာပါသည္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ Market Placeသည္ အထက္တန္းစား ရန္ကုန္ေန လူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္မႈမ်ားပါတယ္။ ရပန္လည္အသံုးျပဳ တီထြင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထံမွ သာမက ၿမိဳ႕တြင္အမိႈက္မ်ားျပားလွ်ံက်မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ထိုကဲ့သို႔စီမံကိန္းမ်ား၏ အေရးၾကီးမႈကို အေရးစိုက္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုလည္း ၾကြပ္ၾကြပ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္သူမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားၾကား ခြဲျခားမွတ္ခဲ့ပါတယ္။

အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၂ က ၾကြပ္ၾကြပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ၀ယ္သူမ်ားကို အသိပညာေပး အရာ၀တၳဳပစၥည္းအျဖစ္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္က မွန္မွန္ကန္ကန္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ အေရးပါမႈကိုလည္း ေဆြးေႏြးျခင္း စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

ၾကြပ္ၾကြပ္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တိုးခဲ်႕ျခင္း

၂၀၁၄ ဇြန္လ အေစာပိုင္းတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ အျခားစိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ကို သူတို႔ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုတိုးခ်ဲ႕ ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေအဒင္ (မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု) ႏွင့္ MCPမွ ထုတ္လုပ္သူအသစ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆံုးၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ရႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ သူတို႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕အၾကံဳအရွိဆံုး ထုတ္လုပ္သူေတြမ်ားက ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေန႔၀က္အေတြ႕အၾကံဳသင္တန္း ႏွင့္ အေျခခံထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုသင္ၾကားမႈ ပထမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးအရ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ပထမဆံုးပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ျခင္း စတင္ပါေတာ့တယ္။

အခုဆိုရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အပတ္စဥ္သင္တန္းမ်ား၌ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တီထြင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သူတို႔ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚမ်ားကို ဘယ္လိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရမလဲဆိုတာ သင္ၾကားရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုၾကသည္။

01

တံဆိပ္ကေတာ့ ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ မၾကာခင္ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အေရာင္မ်ဳိးစံုပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ေသာအခါ ထင္သာျမင္သာရွိရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳထားေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အျဖဴႏွင့္အမဲရုိးရင္းတဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံကိုသံုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖါက္ရန္ ပမာဏရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ စာသားေတြက ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကနဦးရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းလ်က္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ခဲတံအိတ္မ်ား၊ ေအဖိုးလ္အရြယ္အစားအိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ မၾကာေသးေသာကာလက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားအနက္ ဆန္းသစ္တီထြင္တားေသာ ထမင္းခ်ဳိင့္အိတ္ပံုစံဒီဇိုင္းတစ္ခုကို Cesvi မွေထာက္ပ့့ံေပးေသာ လူငယ္ဒီဇိုင္းနာ နႏၵာ၀င္းရဲ႕အကူအညီနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သူမသည္လြယ္ကူစြာနဲ႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ သယ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့အိတ္ တီထြင္ခဲ့သည္။ အဲ့ဒီ ဒီဇိုင္းအိတ္၏ အရည္အေသြးကိုတိုးတတ္ရန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

02

ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိအျမင္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန တို႔ျဖင့္အတူေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလားအလာရွိေသာျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္မွ လွပေသာအရာႏွင့္ အသံုး၀င္ေသာထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အသိပညာေပးျခင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ အျမင္တစ္ခုေနျဖစ္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း Cesvi ကတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္ကဆိုရင္ Cesviက ၅တန္းမွ၉တန္းေက်ာင္းသားကို ရန္ကုန္ကစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံမႈ ျပႆနာတင္ဆက္မႈတစ္ခုကို ပထမဆံုးလက္ခံခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေရာဆရာဆရာမေတြက သူတို႔ရဲ႕သိပၸံစံုညီပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အရမ္းပဲစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ၾကြပ္ၾကြပ္က သူတို႔ရဲ႕စမ္းသပ္ခန္းသို႔ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို လည္ပတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။

Cesvi သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ၂၀၁၄ စတင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၂၀၀၀ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းသံုးကိရိယာျဖစ္တဲ့ အသံုး၀င္ေသာၾကြပ္ၾကြပ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ေ၀ပါတယ္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းတိုးတတ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရရွိရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ရန္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တ၀န္း နာမည္ၾကီးေစ်းမ်ားရွိ ဆိုင္မ်ဳိးစံုသို႔ သြားေရာက္၍ သူတုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိတ္ဆက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၌ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္း စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကာလတြင္လည္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

ၾကြပ္ၾကြပ္က မၾကာခင္မွာပဲ ဒီထပ္ပိုမ်ားတဲ့သတင္းေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။

Posted in Activities | Leave a comment

ၾကြပ္ၾကြပ္စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္ဆိုတာကေတာ့ ပလတ္စတစ္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရေသာ ျမန္မာဓေလ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေထာင္စုတစ္ခုမွ တစ္ဦးပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္က အလားအလားရွိေသာေစ်းကြက္တြင္ အသံုးျပဳထားၿပီးေသာ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ကို ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္ကၽြမ္းကၽြင္ေသာ လူထုကိုသင္တန္းေပးတဲ့သူက ဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သာမက Cesviအသင္းတို႔ အားျဖင့္ထုိစမ္းသပ္မႈကို တိုးတတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းဆရာမ၏ အကူအညီျဖင့္ လားအလာရွိေသာ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ား ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။

အစပိုင္းကာလေတြမွာ ဒီလိုထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ တစ္ခါမွ အလုပ္မလုုပ္ဖူးေသာ ဒီဇိုင္းနာသည္ အမိႈက္ပံုးအခ်ိဳ႕ကုိ ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို Cesvi ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဒီစီမံကိ္န္းတြင္ ပါ၀င္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိလွ်င္ သူတို႔ကိုဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳရန္ ဧၿပီလအစပိုင္းမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။

ပထမအလုပ္ရံုကို ဧၿပီလ တတိယအပတ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇိုင္းနာမ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အသစ္မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အိမ္မွ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့တယ္။ ဒီထုတ္လုပ္ျခင္းဟာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ဲ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ ပံုစံဒီဇိုင္း ရရွိလာဖ႔ို၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥည္းရရွိရန္ ပလတ္စတစ္အမ်ဳိးအစား ေပၚမႈတည္ပါတယ္။ အဖြဲ႕သည္ ဘယ္လုိပလတ္စတစ္မ်ားကို တစ္သားတည္း ျဖစ္ေစႏိုင္လဲဆိုတာကို သင္ယူဖို႔လိုအပ္ခဲ့တယ္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အမိႈက္မွ စုေဆာင္းရတယ္၊ ေဆးေၾကာသန္႔စဥ္ရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အမဲေရာင္ပလတ္စတစ္အိ္တ္ကို အသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ အဖြဲဲ႔မ်ားကို အမဲေရာင္ရွိေသာထုတ္ကုန္ေတြကို ဖန္တီးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးမွာ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းအပိုင္းက အခက္ခဲဆံုးပါပဲ။ အစ၌ ၀ယ္သူေတြက ပယ္ခ်တဲ့ အဆံုးသတ္မေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာခ်ဳပ္လုပ္ရတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြက ဖန္တီးေလ့မရွိဘူး။

Kyut Kyut pencil cases

Cesvi သည္ ထုတ္လုပ္သူေတြကို ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဒီဇိုင္းကိုေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ပံုစံဒီဇိုင္းေၾကာင္း တုိးတတ္မႈလမ္းညႊန္ျခင္းကုိသာ ေျပာဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပံုစံဒီဇိုင္းသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပို၍လြယ္လာတယ္၊ (လိႈင္းေၾကာင္းေတြ၊ အမဲႏွင့္ အျဖဴ ေလးေဒါင့္ေလးမ်ား၊ ႏွစ္ေရာင္စပ္အေရာင္မ်ား) ကိုထုတ္လုပ္ျခင္းကို ပုိမိုလြယ္ကူလာၿပီး ေစ်းကြက္မွာ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရွိလာပါတယ္။

ပထမ ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္မႈက ေႏွးၿပီး အရည္အေသြးကေတာ့ ေကာင္းမြန္ျခင္မရွိခဲ့ဘူး။ Cesvi ကေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြအားလံုးကို ယူပါတယ္။ ပထမပိုင္းကာလေတြမွာ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ အရာရာတိုင္းကို္ ပို၍ေနာက္ေႏွးစြာ သင္ယူဖို႔လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ေတြက အျပစ္အနာအဆာမ်ားတယ္။

တစ္လၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္သူေတြက ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ (အမိႈက္ပံုးမ်ား၊ ခဲတံအိတ္မ်ား)ကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ ဒီပစၥည္းေတြကို ေဒသခံဦးေဆာင္သူ လက္မႈပညာဆိုင္ျဖစ္တဲ့ Pomelo မွာ ၀ယ္သူေတြဆီမွ တံု႔ျပန္မႈအခ်ဳိ႕ကိုရယူရန္ စမ္းသပ္ထုတ္ကုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ စတင္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။

သင္တန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို တစခ်ိန္တည္းမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအရည္အတြက္လည္းဆက္လက္ တိုးတတ္လ်က္ရွိပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း”

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာ)

“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း” စမ္းသပ္စီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္စီမံကိန္းတည္ေနရာကိုအစြဲျပဳ၍ အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (FSWG)၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားမွ ေျမေဆြး (သဘာဝေျမၾသဇာ)ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MEET (Myanmar Enhancement to Empower Tribals)ႏွင့္ ပူူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MEET အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေစတနာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအျဖစ္လည္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ မိသားစုခ်ဳိ႕ငဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏လူေနသိပ္သည့္မႈနည္းသည့္ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေျမေနရာရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လူမႈဝန္ထမ္းဒုတိယအဆင့္ ရရွိထားသည့္အတြက္ MEET အေနျဖင့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္သင့္ေတာ္ၿပီး ယံုၾကည္အားထားရသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤစီမံကိန္းတြင္ CESVI (အီတလီ NGO)မွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာဗဟုသုတႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ MEET မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျမေနရာကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန (PCCD)မွ အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ရန္ အျပာေရာင္ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို အသီးသီး ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ထြက္ရွိလာေသာ ေျမေဆြးမ်ားကို MEET မွအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏သီးႏွံစိုက္ခင္းရွိသီးႏွံအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေျမေဆြးအသံုးျပဳစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံမ်ားအား ကေလးငယ္မ်ား၏ေန႔စဥ္ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေကၽြးေမြးရန္၊ ပိုလွ်ံေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို နီးစပ္ရာေစ်းမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေျမေဆြးလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာႏွင့္ နီးသည့္အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သည့္ နဝရတ္ေစ်းကို ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းရယူမည့္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕သည္ နဝရတ္ေစ်းတာဝန္ခံႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားခြဲျခားစြန္႔ပစ္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ နဝရတ္ေစ်းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္း၊ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေရာင္းခ်သူ ေစ်းသည္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမိႈက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ကို အျခားအမိႈက္မ်ားႏွင့္မည္သို႔ခြဲျခား၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည္၊ အမိႈက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ ထပ္မံရရွိခံစားရမည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ေျမေဆြး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ – ပလပ္စတစ္၊ အသားစမ်ား၊ ဆီမ်ား) စသည့္ သတင္းစကားမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ ၎အျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစကားမ်ားပါဝင္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ တီရွပ္အက် ႌမ်ားကိုလည္း ေဝငွခဲ့ပါသည္။ နဝရတ္ေစ်း၏ အမိႈက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္မႈအေလ့အထမွာ အားနည္းၿပီး ေစ်းမွထြက္ရွိေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ပံုမ်ားတြင္ အနီးအနားရွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားမွ အမိႈက္မ်ားလည္း ေရာေႏွာလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းကို အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအၿပီးတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားကို ပလပ္စတစ္အိတ္အျပာေရာင္ျဖင့္ထည့္ၿပီး လက္တြန္းလွည္းကို အသံုးျပဳကာ တနဂၤေႏြေန႔မွလြဲ၍ ေန႔စဥ္သိမ္းယူပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ထြက္ရွိမႈပမာဏ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္းႏိုင္ၿပီး အေလးခ်ိန္မွတ္သားကာ ေျမေဆြးပံု တစ္ပံုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏစုေဆာင္းရရွိသည္အထိ အမိႈက္ပံုးမ်ားအတြင္းထည့္သြင္းသိုေလွာင္ထားပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေျမေဆြးပံု (၂)ပံု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ယခုလက္ရွိအားျဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚနားလည္သေဘာက္ေပါက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ CESVI မွ ပရဟိတ ေဂဟာဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းကို လစဥ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ေဂဟာမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။

Posted in Activities | 1 Comment