City Mart တြင္ၾကြပ္ၾကြပ္စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ ပိတ္ရက္ေစ်းပြဲေတာ္ပထမေျခလွမ္းရဲ႕ အစိတ္အပို္င္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္မႈပညာစီမံကိန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ရန္ကုန္ကအၾကီးဆံုး အေရာင္းစင္တာတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ မွ ေမလအထိ လစဥ္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္၌ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ City Mart က ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာ ေနရာတြင္ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ေနရာ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

P1030514OLYMPUS DIGITAL CAMERA

City Mart သည္ ၁၉၉၆ခုနစ္ကတည္းက ေသးငယ္ေသာအေရာင္းစင္တာတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု City Mart သည္ အေရာင္းစင္တာၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ မိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အားထားရာျဖစ္လာပါသည္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ Market Placeသည္ အထက္တန္းစား ရန္ကုန္ေန လူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္မႈမ်ားပါတယ္။ ရပန္လည္အသံုးျပဳ တီထြင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံထားေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထံမွ သာမက ၿမိဳ႕တြင္အမိႈက္မ်ားျပားလွ်ံက်မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ထိုကဲ့သို႔စီမံကိန္းမ်ား၏ အေရးၾကီးမႈကို အေရးစိုက္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကိုလည္း ၾကြပ္ၾကြပ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ယ္သူမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားၾကား ခြဲျခားမွတ္ခဲ့ပါတယ္။

အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ၂ က ၾကြပ္ၾကြပ္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ၀ယ္သူမ်ားကို အသိပညာေပး အရာ၀တၳဳပစၥည္းအျဖစ္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္က မွန္မွန္ကန္ကန္ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ အေရးပါမႈကိုလည္း ေဆြးေႏြးျခင္း စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

ၾကြပ္ၾကြပ္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တိုးခဲ်႕ျခင္း

၂၀၁၄ ဇြန္လ အေစာပိုင္းတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္သည္ အျခားစိတ္၀င္စားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ကို သူတို႔ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုတိုးခ်ဲ႕ ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေအဒင္ (မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု) ႏွင့္ MCPမွ ထုတ္လုပ္သူအသစ္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆံုးၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ရႈပ္ေထြးမႈေတြကုိ သူတို႔အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕အၾကံဳအရွိဆံုး ထုတ္လုပ္သူေတြမ်ားက ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေန႔၀က္အေတြ႕အၾကံဳသင္တန္း ႏွင့္ အေျခခံထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္ကိုသင္ၾကားမႈ ပထမအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးအရ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ပထမဆံုးပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ျခင္း စတင္ပါေတာ့တယ္။

အခုဆိုရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အပတ္စဥ္သင္တန္းမ်ား၌ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တီထြင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သူတို႔ဒီဇိုင္းအေတြးအေခၚမ်ားကို ဘယ္လိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရမလဲဆိုတာ သင္ၾကားရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုၾကသည္။

01

တံဆိပ္ကေတာ့ ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ မၾကာခင္ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အေရာင္မ်ဳိးစံုပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္ဆင္ေသာအခါ ထင္သာျမင္သာရွိရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳထားေသာ ပလတ္စတစ္မ်ားေပၚတြင္ လြယ္ကူစြာတပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အျဖဴႏွင့္အမဲရုိးရင္းတဲ့ ဒီဇိုင္းပံုစံကိုသံုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖါက္ရန္ ပမာဏရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ စာသားေတြက ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္သာျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကနဦးရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းလ်က္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ခဲတံအိတ္မ်ား၊ ေအဖိုးလ္အရြယ္အစားအိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ မၾကာေသးေသာကာလက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားအနက္ ဆန္းသစ္တီထြင္တားေသာ ထမင္းခ်ဳိင့္အိတ္ပံုစံဒီဇိုင္းတစ္ခုကို Cesvi မွေထာက္ပ့့ံေပးေသာ လူငယ္ဒီဇိုင္းနာ နႏၵာ၀င္းရဲ႕အကူအညီနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သူမသည္လြယ္ကူစြာနဲ႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ သယ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့အိတ္ တီထြင္ခဲ့သည္။ အဲ့ဒီ ဒီဇိုင္းအိတ္၏ အရည္အေသြးကိုတိုးတတ္ရန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

02

ၾကြပ္ၾကြပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိအျမင္ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန တို႔ျဖင့္အတူေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလားအလာရွိေသာျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္မွ လွပေသာအရာႏွင့္ အသံုး၀င္ေသာထုတ္ကုန္ဒီဇိုင္းမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အသိပညာေပးျခင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ အျမင္တစ္ခုေနျဖစ္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း Cesvi ကတိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းရန္ကုန္ကဆိုရင္ Cesviက ၅တန္းမွ၉တန္းေက်ာင္းသားကို ရန္ကုန္ကစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံမႈ ျပႆနာတင္ဆက္မႈတစ္ခုကို ပထမဆံုးလက္ခံခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေရာဆရာဆရာမေတြက သူတို႔ရဲ႕သိပၸံစံုညီပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အရမ္းပဲစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ၾကြပ္ၾကြပ္က သူတို႔ရဲ႕စမ္းသပ္ခန္းသို႔ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို လည္ပတ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။

Cesvi သည္ ဒုတိယအၾကိမ္ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္းကို ၂၀၁၄ စတင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၂၀၀၀ေက်ာ္ကို ေက်ာင္းသံုးကိရိယာျဖစ္တဲ့ အသံုး၀င္ေသာၾကြပ္ၾကြပ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ေ၀ပါတယ္။ ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းတိုးတတ္ရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရရွိရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။

ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကိုထိုးေဖာက္ရန္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တ၀န္း နာမည္ၾကီးေစ်းမ်ားရွိ ဆိုင္မ်ဳိးစံုသို႔ သြားေရာက္၍ သူတုိ႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိတ္ဆက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၌ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ျခင္း စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကာလတြင္လည္း ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။

ၾကြပ္ၾကြပ္က မၾကာခင္မွာပဲ ဒီထပ္ပိုမ်ားတဲ့သတင္းေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။

Posted in Activities | Leave a comment

ၾကြပ္ၾကြပ္စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ၾကြပ္ၾကြပ္ဆိုတာကေတာ့ ပလတ္စတစ္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရေသာ ျမန္မာဓေလ့ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေထာင္စုတစ္ခုမွ တစ္ဦးပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္က အလားအလားရွိေသာေစ်းကြက္တြင္ အသံုးျပဳထားၿပီးေသာ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း စမ္းသပ္စီမံကိ္န္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကြပ္ၾကြပ္ကို ဒီဇိုင္းပံုစံတြင္ကၽြမ္းကၽြင္ေသာ လူထုကိုသင္တန္းေပးတဲ့သူက ဦးေဆာင္၍ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ပံုစံမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား သာမက Cesviအသင္းတို႔ အားျဖင့္ထုိစမ္းသပ္မႈကို တိုးတတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္းဆရာမ၏ အကူအညီျဖင့္ လားအလာရွိေသာ ထုတ္လုပ္သူအဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ား ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။

အစပိုင္းကာလေတြမွာ ဒီလိုထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ တစ္ခါမွ အလုပ္မလုုပ္ဖူးေသာ ဒီဇိုင္းနာသည္ အမိႈက္ပံုးအခ်ိဳ႕ကုိ ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို Cesvi ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဒီစီမံကိ္န္းတြင္ ပါ၀င္ခ်င္ေသာဆႏၵရွိလွ်င္ သူတို႔ကိုဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳရန္ ဧၿပီလအစပိုင္းမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။

ပထမအလုပ္ရံုကို ဧၿပီလ တတိယအပတ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇိုင္းနာမ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အသစ္မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ တတ္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အိမ္မွ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကားခဲ့တယ္။ ဒီထုတ္လုပ္ျခင္းဟာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ဲ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း၊ ပံုစံဒီဇိုင္း ရရွိလာဖ႔ို၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥည္းရရွိရန္ ပလတ္စတစ္အမ်ဳိးအစား ေပၚမႈတည္ပါတယ္။ အဖြဲ႕သည္ ဘယ္လုိပလတ္စတစ္မ်ားကို တစ္သားတည္း ျဖစ္ေစႏိုင္လဲဆိုတာကို သင္ယူဖို႔လိုအပ္ခဲ့တယ္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အမိႈက္မွ စုေဆာင္းရတယ္၊ ေဆးေၾကာသန္႔စဥ္ရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ အမဲေရာင္ပလတ္စတစ္အိ္တ္ကို အသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ အဖြဲဲ႔မ်ားကို အမဲေရာင္ရွိေသာထုတ္ကုန္ေတြကို ဖန္တီးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးမွာ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းအပိုင္းက အခက္ခဲဆံုးပါပဲ။ အစ၌ ၀ယ္သူေတြက ပယ္ခ်တဲ့ အဆံုးသတ္မေကာင္းတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာခ်ဳပ္လုပ္ရတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြက ဖန္တီးေလ့မရွိဘူး။

Kyut Kyut pencil cases

Cesvi သည္ ထုတ္လုပ္သူေတြကို ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဒီဇိုင္းကိုေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ပံုစံဒီဇိုင္းေၾကာင္း တုိးတတ္မႈလမ္းညႊန္ျခင္းကုိသာ ေျပာဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပံုစံဒီဇိုင္းသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပို၍လြယ္လာတယ္၊ (လိႈင္းေၾကာင္းေတြ၊ အမဲႏွင့္ အျဖဴ ေလးေဒါင့္ေလးမ်ား၊ ႏွစ္ေရာင္စပ္အေရာင္မ်ား) ကိုထုတ္လုပ္ျခင္းကို ပုိမိုလြယ္ကူလာၿပီး ေစ်းကြက္မွာ ပိုဆြဲေဆာင္မႈရွိလာပါတယ္။

ပထမ ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္မႈက ေႏွးၿပီး အရည္အေသြးကေတာ့ ေကာင္းမြန္ျခင္မရွိခဲ့ဘူး။ Cesvi ကေတာ့ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြအားလံုးကို ယူပါတယ္။ ပထမပိုင္းကာလေတြမွာ ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ အရာရာတိုင္းကို္ ပို၍ေနာက္ေႏွးစြာ သင္ယူဖို႔လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္ေတြက အျပစ္အနာအဆာမ်ားတယ္။

တစ္လၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုတ္လုပ္သူေတြက ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ (အမိႈက္ပံုးမ်ား၊ ခဲတံအိတ္မ်ား)ကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာခဲ့တယ္။ ဒီပစၥည္းေတြကို ေဒသခံဦးေဆာင္သူ လက္မႈပညာဆိုင္ျဖစ္တဲ့ Pomelo မွာ ၀ယ္သူေတြဆီမွ တံု႔ျပန္မႈအခ်ဳိ႕ကိုရယူရန္ စမ္းသပ္ထုတ္ကုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ စတင္ေရာင္းခဲ့ပါတယ္။

သင္တန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို တစခ်ိန္တည္းမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအရည္အတြက္လည္းဆက္လက္ တိုးတတ္လ်က္ရွိပါတယ္။

Posted in Activities | Leave a comment

“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း”

(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာ)

“ေရႊျပည္သာတြင္ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္း” စမ္းသပ္စီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ မည့္စီမံကိန္းတည္ေနရာကိုအစြဲျပဳ၍ အမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (FSWG)၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံသို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားမွ ေျမေဆြး (သဘာဝေျမၾသဇာ)ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စမ္းသပ္စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ MEET (Myanmar Enhancement to Empower Tribals)ႏွင့္ ပူူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ MEET အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေစတနာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအျဖစ္လည္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ မိသားစုခ်ဳိ႕ငဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏လူေနသိပ္သည့္မႈနည္းသည့္ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေျမေနရာရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ လူမႈဝန္ထမ္းဒုတိယအဆင့္ ရရွိထားသည့္အတြက္ MEET အေနျဖင့္ စမ္းသပ္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္သင့္ေတာ္ၿပီး ယံုၾကည္အားထားရသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤစီမံကိန္းတြင္ CESVI (အီတလီ NGO)မွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာဗဟုသုတႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ MEET မွ ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျမေနရာကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန (PCCD)မွ အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ရန္ အျပာေရာင္ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို အသီးသီး ကူညီပံ့ပိုးေပးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ ထြက္ရွိလာေသာ ေျမေဆြးမ်ားကို MEET မွအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏သီးႏွံစိုက္ခင္းရွိသီးႏွံအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေျမေဆြးအသံုးျပဳစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံမ်ားအား ကေလးငယ္မ်ား၏ေန႔စဥ္ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေကၽြးေမြးရန္၊ ပိုလွ်ံေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို နီးစပ္ရာေစ်းမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အပိုဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေျမေဆြးလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာႏွင့္ နီးသည့္အျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သည့္ နဝရတ္ေစ်းကို ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းရယူမည့္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕သည္ နဝရတ္ေစ်းတာဝန္ခံႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားခြဲျခားစြန္႔ပစ္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ နဝရတ္ေစ်းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္း၊ ပဲပင္ေပါက္ ပဲျပားေရာင္းခ်သူ ေစ်းသည္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ေျမေဆြးထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမိႈက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ကို အျခားအမိႈက္မ်ားႏွင့္မည္သို႔ခြဲျခား၍ မည္သည့္ေနရာတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည္၊ အမိႈက္ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ ထပ္မံရရွိခံစားရမည့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၊ ေျမေဆြး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးမျပဳသင့္ေသာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ – ပလပ္စတစ္၊ အသားစမ်ား၊ ဆီမ်ား) စသည့္ သတင္းစကားမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ ၎အျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစကားမ်ားပါဝင္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ တီရွပ္အက် ႌမ်ားကိုလည္း ေဝငွခဲ့ပါသည္။ နဝရတ္ေစ်း၏ အမိႈက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္မႈအေလ့အထမွာ အားနည္းၿပီး ေစ်းမွထြက္ရွိေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ပံုမ်ားတြင္ အနီးအနားရွိ အိမ္ေထာင္စု မ်ားမွ အမိႈက္မ်ားလည္း ေရာေႏွာလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းကို အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈအၿပီးတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္မ်ားကို ပလပ္စတစ္အိတ္အျပာေရာင္ျဖင့္ထည့္ၿပီး လက္တြန္းလွည္းကို အသံုးျပဳကာ တနဂၤေႏြေန႔မွလြဲ၍ ေန႔စဥ္သိမ္းယူပါသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အမိႈက္ထြက္ရွိမႈပမာဏ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေန႔စဥ္သိမ္းဆည္းႏိုင္ၿပီး အေလးခ်ိန္မွတ္သားကာ ေျမေဆြးပံု တစ္ပံုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ပမာဏစုေဆာင္းရရွိသည္အထိ အမိႈက္ပံုးမ်ားအတြင္းထည့္သြင္းသိုေလွာင္ထားပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေျမေဆြးပံု (၂)ပံု ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

ယခုလက္ရွိအားျဖင့္ စီမံကိန္းအေပၚနားလည္သေဘာက္ေပါက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ CESVI မွ ပရဟိတ ေဂဟာဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းကို လစဥ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ေဂဟာမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။

Posted in Activities | 1 Comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

DSCN6652

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရး စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္မႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ အတြက္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ကာလတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ရႈေထာင့္တစ္ခုကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ရိုက္ကူးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္ လိပ္စာ swmyangon@gmail.com သို႔ ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရပါမည္။ ေပးပို႔ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၂မီဂါဘိုက္ထက္ မပိုရပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပံုမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးဓါတ္ပံု (၂၀)ကိုေရြးခ်ယ္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း T-shirts မ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘေလာ့ဂ္ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုစစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒုတိယႏွစ္၏ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပထမ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းတြင္ စည္းရံုးေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းကို Cesvi မွ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ အ.ထ.က (၁) သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အ.ထ.က (၁) တာေမြၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ Cesvi ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအားေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဆရာမမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးခင္ကာလက တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၄) ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရး အခမ္းအနားတြင္ အကဲျဖတ္ေ၀ဖန္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ပါ၀င္မႈကိုေတြ႔ခဲ့ရသည္။

DSC01764

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၈၃ဦး သည္ ႏိုးၾကားတတ္ၾကြစြာ လက္ခံသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ Cesvi မွအသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးမွဴး ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ယင္းအခမ္းအနားကို ေဆြးေႏြးပြဲတတ္ေရာက္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္းကို တတ္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ျပသခဲ့ၾကသည္။

စီမံကိန္းကာလ ပထမႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ စီမံကိန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

DSC01657

စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲေဆာင္ရြက္မႈပံုစံအသစ္တြင္ ယခင္ရွိၿပီးသား ကစားနည္းျဖစ္ေသာ ေျမြႏွင့္ေလွခါး ကစားနည္းကို အေျခခံ၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ အနည္းငယ္ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ကစားနည္းကို အတူတကြ ကစားၾကျခင္းျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဖြဲ႕အသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပါဝင္ကစားခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးမွ အားတက္သေရာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသင္ၾကားမႈပထမပိုင္းအၿပီးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ကစားပြဲ၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ သိလိုစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။

DSC01694

ေက်ာင္းေန႔မ်ားေဆြးေႏြးပြဲကို ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဌာနအရာရွိ ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးၿပီးမထြက္ခြာခင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကြပ္ၾကြပ္အဖြဲ႔မွျပဳလုပ္ထားေသာ A4 အရြယ္အစားအိတ္မ်ား၊ ခဲတံအိတ္မ်ား ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သတင္းစကားမ်ားပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္တီထြင္အသံုးျပဳျခင္း၏ အေရးပါပံု၊ အသံုး၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ေဒသခံထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္အလိုငွာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ CESVI ၏ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ စည္းရံုးလံႈေဆာ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အသစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾကြပ္ၾကြပ္မွထုတ္လုပ္ေသာ ခဲတံအိတ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ၿမိဳ႕ျပေစ် းမ် ားမွ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အား လူထုထံ ထုတ္ျပန္ ခ်ျပျခင္း

(၂၀၁၄ ေမ) ေမလ ၉ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးး Gaetano Romano သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (FSWG http://www.myanmarfswg.org/) ပရဝုဏ္အတြင္း ယင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေစ်းမ်ားမွ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာမႈကုိ CESVI ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာန (PCCD) တုိ႔က စီမံကိန္း၏ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသနကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ မေရႊဖူးစံ ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီ၊ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္

(က) ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊

(ခ) ထုတ္လုပ္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊

(ဂ) စီးပြားေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ႏွင့္

(ဃ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ကြန္ရက္ႀကီးကုိ တည္ေထာင္ထားႏုိင္သည့္ ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ FSWG သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရအေပၚ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေလာက္ငမႈမ႐ွိျခင္း၏ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈတုိ႔ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုေပါင္း သင္ယူ၊ မွ်ေ၀၊ လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၾကားခံတစ္ခုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး ထားသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ ရန္ကုန္တြင္ သဘာဝေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ FSWG တြင္ ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ရလာဒ္မ်ားကုိ အသိေပးရန္ႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ အျခား ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေစ်းမ်ားမွ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားေသာ FSWG အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ရန္ စကားဦးသမ္းထားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲျခင္းက႑၏ လည္ပတ္ပံုကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိေကာက္ယူခဲ့သည္

(၂၀၁၄ ဧၿပီ ၃ မွ ၂၀)

မုတ္သံု၀င္ေရာက္၍ မုိးရာသီ မစတင္မီေလးတြင္ စြန္႔ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ တာေမြႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုၿပီး တစ္ခုသုိ႔ ေျခက်င္သြားေရာက္ကာ စြန္႔ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရး၏ ျပန္လည္တီထြင္္ သံုးစြဲေရးအပုိင္းတြင္ မည္သုိ႔လည္ပတ္ေနသည္သိရွိရန္ အခ်က္အလက္မ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေနရာစံုကုိ သြားေရာက္   ေလ့လာရန္ ေျမပံုမ်ားကုိင္ေဆာင္၍ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ေတြ႕သမွ် အမႈိက္ေကာက္္သမားမ်ားႏွင့္ လမ္းတေလွ်ာက္ အေဟာင္းပစၥည္းဝယ္သည့္ဆုိင္မ်ား၊ ျပန္လည္ တီထြင္သည့္ စက္ရံုငယ္ေလးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ေမးျမန္း စကား ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

DSC00173

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေသာစကၠဴ၊ ကတ္ထူ၊ ဖန္၊ ပလတ္စတစ္၊ သစ္သား၊ သံႏွင့္ အျခားသတၱဳ မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားစသျဖင့္ အမ် ဳိ းမ် ဳိ းေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏ (ထုထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္) ကုိပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု အတြင္းရွိ ျပန္လည္ တီထြင္္ သံုးစြဲေရးလုပ္ငန္း ၆၀ မွ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ရွိ ျပန္လည္ တီထြင္္သံုးစြဲေရး ေစ်းကြက္အလားအလာကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ကို ျဖည့္စြက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ တီထြင္္ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းပမာဏမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုလံုးက ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္စုစုေပါင္း၏ ၉ မွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားရွိေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္က ေဖာ္ျပေနၿပီး PCCD ကတင္ျပထားေသာ အေစာပုိင္းခန႔္မွန္းမႈ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္၏ ရလာဒ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔အၾကားတြင္ ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ျပန္လည္ တီထြင္္ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းပမာဏကုိ သိရွိျခင္းမွာ ထုိက႑အတြင္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူ အေရအတြက္ႏွင့္ ျပန္လည္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးစ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ အလားအလာတုိ႔ကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။

DSC00188

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ် ားတြင္ မွန္ကန္၍ စိတ္ခ်ရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ယူ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေခ် ာသတ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးၿပီးထပ္မံ၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေကာက္ယူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယင္းက႑၏ ပမာဏကို နားလည္သိရွိႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စြန္႔ပစ္ အမႈိက္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကုိ သင္ယူၾကသည္

(၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ – ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ)

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကနဦးစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ CESVI ၏ SWM အဖြဲ႕ႏွင့္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာေမြ၊ သဃၤန္းကြၽန္းႏွင့္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန႔္ခြဲ မႈဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမအႀကိမ္ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္လံႈ႔ေဆာ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေရး ေန႔ရက္မ်ားတြင္ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ စီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာအမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအေပၚ ကနဦးစစ္တမ္းျပဳစုရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။

 P1020332

အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား၏ တာဝန္႐ွိမႈသေဘာထားအျမင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ SMW အဖြဲ႕သည္ ဤဆန္းစစ္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ SMW ၏ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သင္ယူေနခ်ိန္တြင္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထိပ္ဆံုးမွ ေအာက္ေျခသို႔ သင္ၾကားေပးေသာနည္းစနစ္ထက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာ CESVI အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားက အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေပသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေန႔ဝက္ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အသက္အရြယ္စံု၊ အတန္းစံု ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေဝးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုစီတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၂၃၀ ခန႔္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္ၾကားမႈမ်ား၏ အစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္-

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေဝးျခင္း၊ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားက တင္ျပျခင္း၊ ၂။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ၏အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို Power-Point ျဖင့္ တင္ျခင္း၊

၃။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ ရွင္းလင္း ျခင္း၊ ျဖန႔္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားက ျဖည့္စြက္ျခင္း။

၄။ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း။

၅။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳေသာ အဓိကသတင္းစကားမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ တင္ျပျခင္း၊

၆။ အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို CESVI မွ အသိအျမင္ ျမင့္မားေရးလႈပ္ရွားမႈ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး၊ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၊ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားမွ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုစီကို ထိုေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

P1020337

စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ား ေဝငွျခင္းမျပဳမီ မခ်ေပးမီ SWM အဖြဲ႕သည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေမးခြန္းလႊာ၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပသည္။ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ တစ္ဦးစီအား ေမးခြန္း ၃၃ ခုကုိ ေျဖရန္ အခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ေမးခြန္းလႊာကုိ ေျဖဆုိၿပီးခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္္ သံုးသပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ထားသည့္ မတူညီေသာ အေျဖမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး မည္သည့္ အေျဖကမွန္ၿပီး ဘာေၾကာင့္မွန္သည္ဆုိသည္ကုိ အစီအစဥ္ပံ့ပုိးသူက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ေစရန္ ရွင္းျပသည္။ CESVI မွ အသိအျမင္ လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ SWM အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူႏိုင္၇ရန္ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ ပံုမွန္စာသင္ခ်ိန္မ်ား အၾကားတြင္ လန္းဆန္းတက္ႂကြေစေသာ အနားေပးခ်ိန္အျဖစ္ ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းခံစားခ်က္မွာ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေလ့မရွိပါ။

Posted in Activities | Leave a comment

အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအၾကား ျဖန႔္ေ၀ျခင္း

(၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ)

ရန္ကုန္အသုိက္အဝန္းတြင္ အမႈိက္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ် ားက်င့္သံုးရန္ တြန္းအား ေပးဖုိ႔အတြက္ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ အသိအျမင္ လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ သံုးခုကုိ ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး အေစာင္ ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရုိက္ႏွိပ္ ခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အမႈိက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္သင့္သည္ ဆုိသည္ကုိ အၾကံေပးသည့္ အသက္၀င္၍ ရယ္စရာေကာင္းေသာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ ဇာတ္ေကာင္ေလးမ်ားကုိ ထင္ရွားေသာ ကာတြန္း ဆရာ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္က ေရးဆြဲထားသည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္ သံုးခုတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ မတူညီေသာ က႑သံုးခုကုိ အႀကံျပဳတင္ျပထားသည္။

DSC00284

ပန္းႏုေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ တြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ အမႈိက္ပံုးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံ အမႈိက္ပစ္ရန္ ေနရာမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ အမႈိက္ပစ္ရန္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ သိမ္းဆည္းသည္ကုိ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစေသာ (အစိမ္းေရာင္) အမႈိက္ မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ခြဲျခားထားရွိရန္၊ အမႈိက္ပစ္ရာတြင္ သံုးစြဲရမည့္ ပလက္စတစ္အိတ္ အေရာင္အမွတ္အသား မ်ားႏွင့္ PCCD က အမႈိက္သိမ္းေပးေသာ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပန္းႏုေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္က အသိေပးေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အေနျဖင့္ မတူညီေသာ အမႈိက္အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ခြဲျခားစြန႔္ပစ္ရန္၊ အမႈိက္အိတ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ထုတ္ပုိး ခ်ည္ေႏွာင္ ရန္ႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စြန႔္ပစ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဝါေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ တြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအား အမႈိက္ဖြျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန႔္ပစ္ ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထား သည္။ အဝါေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္၏ အဓိက အသိေပးခ်က္မွာ စနစ္တက်စြန႔္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးစလြယ္ ျပဳမူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔အေပၚ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ ပံုမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

DSC00291

အျပာႏုေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ တြင္ ျပည္သူမ်ားအား 3R ေနထုိင္မႈပံုစံ – Reuse (ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း)၊ Reduce (ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း)ႏွင့္ Recycle (ျပန္လည္ သန႔္စင္ထုတ္လုပ္ျခင္း) ကုိက်င့္သံုးၾကရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ 3R နည္းလမ္းက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ စနစ္ႀကီးကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေစရံုသာမက ေငြေၾကးပုိမုိစုေဆာင္းႏုိင္ကာ ၀င္ေငြပုိမုိတုိးတက္ေစမည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေၾကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္က တင္ျပထားသည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားသည္ အသိအျမင္ေပး၍ ရွင္းလင္း၊ က်စ္လစ္၊ နားလည္လြယ္ကာ ရယ္စရာ ေကာင္းၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ငါးမိနစ္မၾကာေသာ အခ်ိန္မွ်ေလး အာရံုစုိက္လုိက္လွ်င္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ အသုိက္အဝန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အသုိက္အဝန္းလႈပ္ရွားမႈေန႔မ်ားတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ စမ္းသပ္မွ်ေ၀ ခဲ့သည္။ လမ္းေပၚတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပညာေပးခံရသူမ်ားမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ စိတ္အား ထက္သန္ၾကသည္။ ၎တုိ႔အမ်ားစုမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ ဖတ္႐ႈၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ေ၀ငွေပးေနသည့္ လံႈ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံ ေမးျမန္းၾကသည္။

Posted in Activities | Leave a comment