ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

DSCN6652

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရး စည္းရံုးလွံဳ႕ေဆာ္မႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ အတြက္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ ကာလတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) ရႈေထာင့္တစ္ခုကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ရိုက္ကူးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္ လိပ္စာ swmyangon@gmail.com သို႔ ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရပါမည္။ ေပးပို႔ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ၂မီဂါဘိုက္ထက္ မပိုရပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပံုမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးဓါတ္ပံု (၂၀)ကိုေရြးခ်ယ္၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း T-shirts မ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကာလအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘေလာ့ဂ္ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသို႔ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုစစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒုတိယႏွစ္၏ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပထမ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းတြင္ စည္းရံုးေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းကို Cesvi မွ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကနဦးအေနျဖင့္ အ.ထ.က (၁) သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ အ.ထ.က (၁) တာေမြၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ Cesvi ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုအားေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဆရာမမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးခင္ကာလက တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က (၄) ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရး အခမ္းအနားတြင္ အကဲျဖတ္ေ၀ဖန္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ပါ၀င္မႈကိုေတြ႔ခဲ့ရသည္။

DSC01764

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၈၃ဦး သည္ ႏိုးၾကားတတ္ၾကြစြာ လက္ခံသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ Cesvi မွအသိအျမင္ျမွင့္တင္ေရးမွဴး ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ယင္းအခမ္းအနားကို ေဆြးေႏြးပြဲတတ္ေရာက္သူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္းကို တတ္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ျပသခဲ့ၾကသည္။

စီမံကိန္းကာလ ပထမႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ စီမံကိန္းမွခ်မွတ္ထားေသာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

DSC01657

စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ပြဲေဆာင္ရြက္မႈပံုစံအသစ္တြင္ ယခင္ရွိၿပီးသား ကစားနည္းျဖစ္ေသာ ေျမြႏွင့္ေလွခါး ကစားနည္းကို အေျခခံ၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ အနည္းငယ္ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ကစားနည္းကို အတူတကြ ကစားၾကျခင္းျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဖြဲ႕အသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပါဝင္ကစားခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးမွ အားတက္သေရာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသင္ၾကားမႈပထမပိုင္းအၿပီးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ကစားပြဲ၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ သိလိုစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။

DSC01694

ေက်ာင္းေန႔မ်ားေဆြးေႏြးပြဲကို ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဌာနအရာရွိ ႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးၿပီးမထြက္ခြာခင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကြပ္ၾကြပ္အဖြဲ႔မွျပဳလုပ္ထားေသာ A4 အရြယ္အစားအိတ္မ်ား၊ ခဲတံအိတ္မ်ား ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သတင္းစကားမ်ားပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္တီထြင္အသံုးျပဳျခင္း၏ အေရးပါပံု၊ အသံုး၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ေဒသခံထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္အလိုငွာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ CESVI ၏ အသိအျမင္ျမွင့္တင္ စည္းရံုးလံႈေဆာ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အသစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾကြပ္ၾကြပ္မွထုတ္လုပ္ေသာ ခဲတံအိတ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ၿမိဳ႕ျပေစ် းမ် ားမွ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အား လူထုထံ ထုတ္ျပန္ ခ်ျပျခင္း

(၂၀၁၄ ေမ) ေမလ ၉ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းစီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးး Gaetano Romano သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (FSWG http://www.myanmarfswg.org/) ပရဝုဏ္အတြင္း ယင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၿမိဳ႕ျပေစ်းမ်ားမွ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာမႈကုိ CESVI ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးဌာန (PCCD) တုိ႔က စီမံကိန္း၏ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသနကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ မေရႊဖူးစံ ကေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီ၊ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္

(က) ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊

(ခ) ထုတ္လုပ္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊

(ဂ) စီးပြားေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ႏွင့္

(ဃ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ကြန္ရက္ႀကီးကုိ တည္ေထာင္ထားႏုိင္သည့္ ၎တုိ႔၏ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ FSWG သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရအေပၚ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေလာက္ငမႈမ႐ွိျခင္း၏ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈတုိ႔ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စုေပါင္း သင္ယူ၊ မွ်ေ၀၊ လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ၾကားခံတစ္ခုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး ထားသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်႐ွိမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ ရန္ကုန္တြင္ သဘာဝေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ သံုးသပ္လ်က္ရွိသည္။ FSWG တြင္ ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ ရလာဒ္မ်ားကုိ အသိေပးရန္ႏွင့္ ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ အျခား ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕ျပေစ်းမ်ားမွ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္၀င္စားေသာ FSWG အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ရန္ စကားဦးသမ္းထားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲျခင္းက႑၏ လည္ပတ္ပံုကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိေကာက္ယူခဲ့သည္

(၂၀၁၄ ဧၿပီ ၃ မွ ၂၀)

မုတ္သံု၀င္ေရာက္၍ မုိးရာသီ မစတင္မီေလးတြင္ စြန္႔ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ တာေမြႏွင့္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခုၿပီး တစ္ခုသုိ႔ ေျခက်င္သြားေရာက္ကာ စြန္႔ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရး၏ ျပန္လည္တီထြင္္ သံုးစြဲေရးအပုိင္းတြင္ မည္သုိ႔လည္ပတ္ေနသည္သိရွိရန္ အခ်က္အလက္မ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေနရာစံုကုိ သြားေရာက္   ေလ့လာရန္ ေျမပံုမ်ားကုိင္ေဆာင္၍ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ စစ္တမ္းအဖြဲ႕သည္ေတြ႕သမွ် အမႈိက္ေကာက္္သမားမ်ားႏွင့္ လမ္းတေလွ်ာက္ အေဟာင္းပစၥည္းဝယ္သည့္ဆုိင္မ်ား၊ ျပန္လည္ တီထြင္သည့္ စက္ရံုငယ္ေလးမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ေမးျမန္း စကား ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

DSC00173

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေသာစကၠဴ၊ ကတ္ထူ၊ ဖန္၊ ပလတ္စတစ္၊ သစ္သား၊ သံႏွင့္ အျခားသတၱဳ မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားစသျဖင့္ အမ် ဳိ းမ် ဳိ းေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏ (ထုထည္ႏွင့္ အေလးခ်ိန္) ကုိပုိမုိသိရွိႏုိင္ရန္ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု အတြင္းရွိ ျပန္လည္ တီထြင္္ သံုးစြဲေရးလုပ္ငန္း ၆၀ မွ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္ရွိ ျပန္လည္ တီထြင္္သံုးစြဲေရး ေစ်းကြက္အလားအလာကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ကို ျဖည့္စြက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ တီထြင္္ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းပမာဏမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုလံုးက ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္စုစုေပါင္း၏ ၉ မွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားရွိေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္က ေဖာ္ျပေနၿပီး PCCD ကတင္ျပထားေသာ အေစာပုိင္းခန႔္မွန္းမႈ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္၏ ရလာဒ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔အၾကားတြင္ ရွိေနသည္။ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ျပန္လည္ တီထြင္္ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းပမာဏကုိ သိရွိျခင္းမွာ ထုိက႑အတြင္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူ အေရအတြက္ႏွင့္ ျပန္လည္တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားအတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးစ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ အလားအလာတုိ႔ကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။

DSC00188

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ် ားတြင္ မွန္ကန္၍ စိတ္ခ်ရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ယူ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေခ် ာသတ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးၿပီးထပ္မံ၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေကာက္ယူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယင္းက႑၏ ပမာဏကို နားလည္သိရွိႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စြန္႔ပစ္ အမႈိက္ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကုိ သင္ယူၾကသည္

(၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ – ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ)

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကနဦးစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ CESVI ၏ SWM အဖြဲ႕ႏွင့္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာေမြ၊ သဃၤန္းကြၽန္းႏွင့္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန႔္ခြဲ မႈဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမအႀကိမ္ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္လံႈ႔ေဆာ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၆၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေရး ေန႔ရက္မ်ားတြင္ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ စီမံကိန္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာအမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတအေပၚ ကနဦးစစ္တမ္းျပဳစုရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။

 P1020332

အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ား၏ တာဝန္႐ွိမႈသေဘာထားအျမင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ SMW အဖြဲ႕သည္ ဤဆန္းစစ္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ SMW ၏ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သင္ယူေနခ်ိန္တြင္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထိပ္ဆံုးမွ ေအာက္ေျခသို႔ သင္ၾကားေပးေသာနည္းစနစ္ထက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေသာ CESVI အေထာက္အကူျပဳသူမ်ားက အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေပသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေန႔ဝက္ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အသက္အရြယ္စံု၊ အတန္းစံု ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား စုေဝးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုစီတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၂၃၀ ခန႔္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္ၾကားမႈမ်ား၏ အစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္-

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေဝးျခင္း၊ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားက တင္ျပျခင္း၊ ၂။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ၏အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို Power-Point ျဖင့္ တင္ျခင္း၊

၃။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ ရွင္းလင္း ျခင္း၊ ျဖန႔္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားက ျဖည့္စြက္ျခင္း။

၄။ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း။

၅။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဆိုျပဳေသာ အဓိကသတင္းစကားမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ တင္ျပျခင္း၊

၆။ အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ အၿပီးသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို CESVI မွ အသိအျမင္ ျမင့္မားေရးလႈပ္ရွားမႈ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး၊ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား၊ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားမွ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ေက်ာင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုစီကို ထိုေန႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

P1020337

စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ား ေဝငွျခင္းမျပဳမီ မခ်ေပးမီ SWM အဖြဲ႕သည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေမးခြန္းလႊာ၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပသည္။ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ တစ္ဦးစီအား ေမးခြန္း ၃၃ ခုကုိ ေျဖရန္ အခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ေမးခြန္းလႊာကုိ ေျဖဆုိၿပီးခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပန္လည္္ သံုးသပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ထားသည့္ မတူညီေသာ အေျဖမ်ားအေပၚ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး မည္သည့္ အေျဖကမွန္ၿပီး ဘာေၾကာင့္မွန္သည္ဆုိသည္ကုိ အစီအစဥ္ပံ့ပုိးသူက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား နားလည္ေစရန္ ရွင္းျပသည္။ CESVI မွ အသိအျမင္ လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ SWM အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူႏိုင္၇ရန္ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ ပံုမွန္စာသင္ခ်ိန္မ်ား အၾကားတြင္ လန္းဆန္းတက္ႂကြေစေသာ အနားေပးခ်ိန္အျဖစ္ ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းခံစားခ်က္မွာ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေလ့မရွိပါ။

Posted in Activities | Leave a comment

အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအၾကား ျဖန႔္ေ၀ျခင္း

(၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ)

ရန္ကုန္အသုိက္အဝန္းတြင္ အမႈိက္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ် ားက်င့္သံုးရန္ တြန္းအား ေပးဖုိ႔အတြက္ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ အသိအျမင္ လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ သံုးခုကုိ ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ဖန္တီးခဲ့ၿပီး အေစာင္ ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရုိက္ႏွိပ္ ခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အမႈိက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္သင့္သည္ ဆုိသည္ကုိ အၾကံေပးသည့္ အသက္၀င္၍ ရယ္စရာေကာင္းေသာ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ ဇာတ္ေကာင္ေလးမ်ားကုိ ထင္ရွားေသာ ကာတြန္း ဆရာ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္က ေရးဆြဲထားသည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္ သံုးခုတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရးဆုိင္ရာ မတူညီေသာ က႑သံုးခုကုိ အႀကံျပဳတင္ျပထားသည္။

DSC00284

ပန္းႏုေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ တြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ အမႈိက္ပံုးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံ အမႈိက္ပစ္ရန္ ေနရာမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ အမႈိက္ပစ္ရန္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ သိမ္းဆည္းသည္ကုိ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစေသာ (အစိမ္းေရာင္) အမႈိက္ မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ခြဲျခားထားရွိရန္၊ အမႈိက္ပစ္ရာတြင္ သံုးစြဲရမည့္ ပလက္စတစ္အိတ္ အေရာင္အမွတ္အသား မ်ားႏွင့္ PCCD က အမႈိက္သိမ္းေပးေသာ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္နာရီမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပန္းႏုေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္က အသိေပးေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အေနျဖင့္ မတူညီေသာ အမႈိက္အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ခြဲျခားစြန႔္ပစ္ရန္၊ အမႈိက္အိတ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ထုတ္ပုိး ခ်ည္ေႏွာင္ ရန္ႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စြန႔္ပစ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အဝါေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ တြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအား အမႈိက္ဖြျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန႔္ပစ္ ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္ေစရန္ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထား သည္။ အဝါေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္၏ အဓိက အသိေပးခ်က္မွာ စနစ္တက်စြန႔္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးစလြယ္ ျပဳမူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔အေပၚ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ ပံုမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

DSC00291

အျပာႏုေရာင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ တြင္ ျပည္သူမ်ားအား 3R ေနထုိင္မႈပံုစံ – Reuse (ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း)၊ Reduce (ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း)ႏွင့္ Recycle (ျပန္လည္ သန႔္စင္ထုတ္လုပ္ျခင္း) ကုိက်င့္သံုးၾကရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ 3R နည္းလမ္းက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ စနစ္ႀကီးကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေစရံုသာမက ေငြေၾကးပုိမုိစုေဆာင္းႏုိင္ကာ ၀င္ေငြပုိမုိတုိးတက္ေစမည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ေၾကာင္း လက္ကမ္းစာေစာင္က တင္ျပထားသည္။

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားသည္ အသိအျမင္ေပး၍ ရွင္းလင္း၊ က်စ္လစ္၊ နားလည္လြယ္ကာ ရယ္စရာ ေကာင္းၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ငါးမိနစ္မၾကာေသာ အခ်ိန္မွ်ေလး အာရံုစုိက္လုိက္လွ်င္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ အသုိက္အဝန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အသုိက္အဝန္းလႈပ္ရွားမႈေန႔မ်ားတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ စမ္းသပ္မွ်ေ၀ ခဲ့သည္။ လမ္းေပၚတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပညာေပးခံရသူမ်ားမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရယူရန္ စိတ္အား ထက္သန္ၾကသည္။ ၎တုိ႔အမ်ားစုမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကုိ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ ဖတ္႐ႈၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ေ၀ငွေပးေနသည့္ လံႈ႔ေဆာ္လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံ ေမးျမန္းၾကသည္။

Posted in Activities | Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ရက္စြဲမ်ား ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အမႈိက္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ ေကာင္းမ်ားကုိ အမွတ္ရရွိေနျခင္း

(၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ – ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန႔္ခြဲျခင္းဆုိင္ရာအသိအျမင္ လံႈ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိပုိ၍ သန႔္ရွင္းသာယာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ တုိက္တြန္းရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ျပကၡဒိန္အခ်ပ္ေရ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေက်ာင္းမ်ားႏွ င့္ေစ်းမ်ားတြင္ ျဖန႔္ေ၀ေပးခဲ့သည္။ CESVI အဖြဲ႕သည္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲေရအမူအက်င့္မ်ားကုိျမႇင့္တင္ရန္ အေရးပါေသာ သတင္းစကားမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပကၡဒိန္ကုိ ပုိစတာအရြယ္အစားျဖင့္ ရုိက္ႏွိပ္ခဲ့ သည္။ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကုိခြဲျခားျခင္း၊ 3R အေလ့အက်င့္ႏွင့္ သန႔္ရွင္းေသာၿမိဳ႕ေတာ္ဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ားကုိရည္ ရြယ္ေသာ သတင္းစကားသံုးရပ္ကုိ ျပကၡဒိန္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ျပကၡဒိန္ပါ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းစကား စာသားမ်ားကုိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ CESVI ဝန္ထမ္းမ်ား၊ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ WASH လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျပန္လွန္သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ P1020368 ၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္ကူးေရာက္ရွိရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ထူးထူးျခားျခားေအးျမေနေသာရာသီဥတု၏ မနက္ေစာေစာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ CESVI ႏွင့္ PCCD ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သဃၤန္းကြၽန္း၊ လႈိင္သာယာႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၊ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိကအသိပညာေပးသတင္းစကား မ်ားကုိစည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ သူမ်ား၏ စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစမည့္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိအမွတ္ရေနေစရန္ ျပကၡဒိန္မ်ားအားလည္း ေ၀ငွေပးခဲ့သည္။ အမႈိက္စုိႏွင့္ အမႈိက္ေျခာက္ဆိုသည္မ်ားကုိအျပာေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အမႈိက္အိတ္မ်ားတြင္ သီးျခားထည့္သြင္းရန္၊ အမႈိက္အိတ္မ်ားကုိေသခ်ာခ်ည္ ေႏွာင္ထားရန္ႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ယာယီအမႈိက္စြန႔္ပစ္ရန္ ေနရာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ရန္တုိ႔ကုိ ျပည္သူမ်ားအားအသိေပးႏႈိးေဆာ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ျပကၡဒိန္မ်ားကုိအမွန္တကယ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး လူတုိင္းကထပ္မံ၍ ေတာင္းေနၾကသည့္အတြက္ CESVI အဖြဲ႕မွာအံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။ CESVI ႏွင့္ PCCD တုိ႔သည္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိအသံုးခ်၍ ျပည္သူမ်ားအားေျပာဆုိေဆြးေႏြးကာစီမံကိန္းဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ မွ်ေ၀ေပး၍ အမူအက်င့္အနည္းငယ္မွ်ေျပာင္းကာ PCCD ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစကာ သန႔္ရွင္းေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ ေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။

Posted in Activities | Leave a comment