စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာတြင္ ပုဂၢလိက က႑အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စက္မႈဇံုမွ စက္႐ံုမ်ားအားသင္တန္းေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပြင့္လင္းလာသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက အခန္းက႑သည္လည္းပဲ တိုးတက္ေနပါသည္။ ထိုတိုးတက္လာသည့္ အေျခအေနႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာလည္းပဲလိုအပ္လာပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္လည္းပဲ တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

SWM2 စီမံကိန္းတြင္လည္းပဲ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စက္မႈလုပ္ငန္းထြက္အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅တြင္ သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

20141119_134902

သင္တန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားမွေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာစကားအခက္အခဲမ႐ွိေစရန္ သင္တန္းတေလွ်ာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားအား ေန႔ဝက္သင္တန္းအျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၄၊ မြန္းလြဲ ၁း၃၀ မွ ၄း၃၀အထိ “Waste typology and classification – practical tools for private companies to identify their waste and the degree of risk in managing it” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Mr. Andrea Galparoli, AMIAT S.p.a, Turin City, Italy မွပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စက္မႈထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမ်ား ဆက္ႏြယ္မႈ၊ စက္မႈက႑ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္၊ စက္မႈဆိုင္ရာအမိႈက္ႏွင့္ ေရဆိုးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအား ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Mr. Marco Guercio, AMIAT S.p.a, Turin City, Italy မွ ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၅ မြန္းလြဲတြင္ “Waste typology and classification – practical tools for private companies to identify their waste and the degree of risk in managing it” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အမိႈက္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (အမိႈက္ထြက္ရာေနရာမ်ားအားဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳျခင္း၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား)အားလည္းေကာင္း၊

ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၅ မြန္းလြဲတြင္ “Environmental law – practical tools for private companies to improve internal systems for waste management and disposal” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမိႈက္စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမွ ရလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ၊ တိုးတက္မႈအစီအမံ၊ သက္ဆိုင္ေသာ အေရးပါေသာညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အားသက္ေရာက္မႈနည္းပါးစြာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ “Environmental standard – different kind of certification and practical steps for private companies to apply for” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၃ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊ ကိုးကားစံႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏အေရးပါေသာအပိုင္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းအား သင္တန္းသားဦးေရ ၁၂၀ မွ ၄၀ အထိတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အေမးအေျဖက႑တြင္လည္းပဲ တက္ႀကြစြာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သေဘာေပါက္ေလ့လာမႈအားဆန္းစစ္ရန္အတြက္ သင္တန္းအပိုင္းတခုၿပီးတိုင္းတြင္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ေဝငွကာ ေျဖဆိုခိုင္းခဲ့ပါသည္။

This entry was posted in Activities. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s